Bogen giver et grundigt indblik i de grundlæggende teorier og metoder på området. Ved at fokusere på fem perspektiver på implementering formår den at komme teoretisk i dybden med et vanskeligt og vigtigt emne. Til gengæld kan jeg savne et lidt mere praksisnært perspektiv, som kunne have gjort bogen endnu mere anvendelig i den daglige ledelsespraksis.

Implementering mellem snak og handling består af ni kapitler, der gennemgår det teoretiske fundament for at arbejde med implementering. Indledningen og det indledende kapitel præsenterer både begrebet implementering og den model, der er grundlaget for resten af bogen. Obed Madsen arbejder med fem perspektiver på implementering: det oversættende, fortolkende, instrumentelle, legitimerende og politiske perspektiv. De fem perspektiver er forskellige måder at forstå og arbejde med implementering på i praksis, men det er i lige så høj grad forskellige måder at analysere implementering på. Begrebet implementering forstås derfor også i denne kontekst, som en overskrift, der rummer almindelige organisatoriske aktiviteter, der knyttes til udførelsen af strategien. Overordnet set, påpeger Obed Madsen, er der tre teoretiske perspektiver, som implementering kan forstås ud fra: præskriptivt, deskriptivt og kritisk. Samtidig beskriver de tre positioner den historiske udvikling i, hvordan vi i forskningen har forstået begrebet implementering gennem tiden. Fra præskriptive teorier, der mener at kunne finde den ideelle implementeringsmodel, som blot skal følges. Over den deskriptive, der i stedet fokuserer på at beskrive selve implementeringen, så vi bedre kan forstå, hvorfor det går godt eller galt. Til den kritiske, hvor det i stedet handler om at forstå baggrunden for de enkelte modeller, og om de overhovedet kan give et reelt billede af virkeligheden. Hvilket de som oftest ikke kan. Kapitlet givet et glimrende udgangspunkt for at forstå både kompleksiteten i begrebet implementering og den historiske udvikling, begrebet har været igennem.

Herefter gennemgår Obed Madsen i hver sit kapitel de fem indledende perspektiver på implementering. Hvert perspektiv forklares først med en forskningsmæssig og historisk baggrund. Derefter går han i dybden på perspektivets fokus og formål og til slut en række eksempler på teorier og modeller. Fx indeholder det instrumentelle perspektiv en gennemgang af bl.a. Scrum, Kotters otte trin, 7-S-modellen og Leavitt Ry-modellen. Hver enkelt model eller teori præsenteres kortfattet, hvorefter der opridses en række styrker og svagheder. De enkelte kapitler giver et glimrende overblik over det forskningsmæssige felt inden for de enkelte perspektiver. Men det er samtidig også bogens akilleshæl. For som læser opleves det af og til som opremsende og overfladisk, og det kobles sjældent med praktiske eksempler. Det betyder, at det bliver vanskeligt at bruge de enkelte modeller i praksis. Det er selvfølgelig muligt at finde uddybninger mange andre steder efterfølgende, men det kommer alligevel til næsten at virke som et opslagsværk. Det fungerer bogen til gengæld glimrende som.

De sidste tre kapitler har et mere tematisk fokus end de indledende. Særligt de to kapitler om modstand og om roller og redegørelse fokuserer på noget mere grundlæggende i arbejdet med implementering. De to kapitler gennemgår igen en række teorier og modeller, men har et lidt grundigere fokus på, hvordan det viser sig i praksis. Det giver et godt grundlag for den indledende model, og understøtter på den måde første del af bogen.

Efter hvert kapitel i bogen har Obed Madsen formuleret en række refleksionsspørgsmål, som kan bruges i arbejdet med implementering. Det giver et fint grundlag for at kunne reflektere over teorierne fx i en ledelsesgruppe. Det er også formålet med det sidste kapitel i bogen, som indeholder en række refleksioner over arbejdet med implementering. Her skriver Obed Madsen, hvor vanskeligt det er at lykkes med implementering, fordi vi mangler sprog for, hvad vi gør, når vi siger, at vi implementerer. Pointen er, at hvis vi skal blive bedre til at lykkes, så er vi nødt til at blive skarpere på, hvad vi i organisationen mener, når vi siger, at vi skal implementere. Det kan Obed Madsens bog helt sikkert hjælpe på, for med sin gennemgang af de fem perspektiver på implementering er det langt nemmere for fx en ledelsesgruppe at tale med både hinanden og medarbejderne om, hvad implementering er. Hvordan det så skal foregå i praksis, det må de læse lidt mere om andre steder.

Faglitteratur
Samfundslitteratur
Søren Obed Madsen
279
Sune Weile
1. august 2023

Seneste anmeldelser

Smask
Skønlitteratur
Lloret de Mar
Skønlitteratur
-->