Hvordan kan du som leder arbejde for, at visioner for den samlede organisation bliver et pejlemærke for den enkelte medarbejder? Og hvordan kan visioner styrke meningsskabelse? Det er nogle af de spørgsmål, Christian Nyvang Qvick kommer omkring i sin bog "Visionsledelse".

Visionsledelse består af ni kapitler, der omhandler forskellige dele af emnet. Der er i udpræget grad tale om en praksisrettet bog, der i hvert kapitel lægger op til, at du som leder selv skal afprøve teorien. Derfor indeholder hvert kapitel udover en teoretisk indføring i emnet også henvisninger til konkrete cases samt refleksionsspørgsmål eller idéer, som kan afprøves i praksis i organisationen. Flere af de konkretes cases er gennemgående, og der vendes derfor ofte tilbage til dem med nye vinkler. Det fungerer godt til at sætte teorien i perspektiv.

Bogen er opbygget, så du som leder kan gå i gang med at arbejde med visionsledelse i din organisation. Først skal den formuleres, så skal den formidles, fastholdes og løbende forandres. Qvick lægger i kapitlet om at formulere en vision vægt på, at den både skal handle om fremtiden og samtidig være nærværende for medarbejderne. En god vision kan skabe motivation for den enkelte medarbejder, hvis vedkommende kan se sig selv i den. Det kræver, at den er indadrettet dvs. handler om, hvordan der fx skal være et godt arbejdsmiljø. Men samtidig er det vigtigt, at den også er udadrettet, dvs. spørger hvad organisationen er for andre, og hvad bidrager den til. Man kan sige, at organisationens vision handler om fremtidige ambitioner: det vi vil. Qvick har her nogle gode øvelser, hvor lederen sammen med medarbejderne kan forsøge at forestille sig en fremtid, hvor visionen er opnået. Hvordan ser virkeligheden ud? Hvilke billeder dukker op? Og hvordan kan du bruge det til at konkretisere din vision endnu mere? Samtidig peger Qvick på, at organisationens værdier bliver en normativ rettesnor for, hvordan man får opfyldt sin vision.

I de tre næste kapitler viser Qvick, hvordan du som leder kan arbejde med at formidle visionen til dine medarbejdere. Det er en vigtig pointe, at medarbejderne også er med til at udarbejde visionen for organisationen, men det afgørende er, hvordan du som leder i hverdagen arbejder med, at visionen kommer til at fylde og få liv. Helt afgørende er det for Qvick, at der skabes en tæt forbindelse mellem medarbejdernes opgaver, organisationens vision og konkrete mål. For at visionen skal leve, er det nødvendigt, at den brydes ned i konkrete meningsfulde mål. Samtidig skal lederen være i stand til at formulere, hvordan og hvorfor de konkrete mål hænger sammen med den overordnede vision. Når den sammenhæng er tydelig, bliver det også muligt for medarbejderne at se, hvordan de enkelte arbejdsopgaver peger frem mod den fælles vision. Qvick gør en del ud af at forklare, hvordan lederen skal forsøge at kommunikere visionen dialogisk og nærværende. Enkelte steder savner jeg lidt mere dybde i denne del, som primært kommer til at handle om forskellige kommunikationsteknikker. Men på den anden side er der tale om helt basale færdigheder, som det er afgørende at kende som leder og formidler.

De sidste kapitler lægger vægt på, hvordan du kan fastholde visionen og løbende forandre den. Særligt relevant er det, når du som leder oplever, at dine medarbejdere er uenige i organisationens vision eller værdier. Qvicks pointe her er, at det naturligvis er afgørende, hvad der er baggrunden for, at medarbejderne er uenige i fx organisationens værdier. Hvis det handler om, at værdierne er utydelige og kan misforstås, er det én ting. Hvis det handler om, at medarbejderen ikke kan se sig selv i organisationen, er det noget helt andet. Under alle omstændigheder mener Qvick, er det vigtigt, at du som leder tydeliggør, hvordan den enkelte medarbejder er med til at løfte organisationens vision og værdier i sit daglige arbejde. Det er meningsskabende for medarbejderen at kunne se værdien af ens arbejde i en større kontekst.

Visionsledelse er både en guide og en teoretisk indføring i, hvordan du som leder kan arbejde med visioner og værdier i din organisation. Kombinationen af cases, teoretisk indføring og konkrete praktiske øvelser fungerer fremragende, fordi den enkelte leder kan afprøve det i praksis. Det er ikke nødvendigt at læse bogen fra start til slut. Det er muligt at dykke ned i enkelte kapitler, som kan være relevante i netop den situation, din organisation står i lige nu. Det gør bogen til et vigtigt værktøj i det daglige arbejde som leder.

Faglitteratur
Hans Reitzels Forlag
Christian Nyvang Qvick
218
Sune Weile
27. juni 2021

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev