Indledning
Danmark har nu haft ca. 100 års indvandring med folk fra forskellige lande. Specielt i slutning af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, da Danmark blev ramt af mangel på arbejdskraft , blev det nødvendigt, at invitere folk ind fra andre lande så de kunne overtage de opgaver hvor man havde svært ved at rekruttere dansk arbejdskraft til. Resultatet er blevet et blandet billede af folk fra forskellige kulturer og lande i de danske samfund. Det nye samfund er præget af nye kulturer, sprog, påklædning, mad og sidst men ikke mindst nye former for kriminalitet. Æresrelateret vold er en forholdsvis ny kriminalitetsform i Danmark. Det er en meget alvorlig form for kriminalitet, idet erfaringer viser, at det kan bringe folks liv i fare. For tiden er der kommet en øget fokus på dette emne i Danmark. Fokusset ligger i at forbygge æres relateret vold og hjælpe dem der risikere at blive ofre herfor. Opmærksomheden har især rettet sig mod indvandrere med muslimsk baggrund og regeringen har formuleret indsatser mod familierelateret vold, herunder tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser og køns lemlæstelse.

Vi har alle sammen været vidner til bl.a. mordet på Ghazala Khan (1986 - 2005) og Sonay Ahmad Mohammad (1988-2002). I begge tilfælde blev mordet udført af et nærtstående familiemedlem, tilskyndet eller direkte planlagt i samarbejde med andre slægtninge/ familiemedlemmer. Årsagen var at Ghazala havde giftet sig mod sin families ønske og Sonay levede et for dansk liv. De havde dermed begge to krænket familiens ære efter hvad der var accepteret i netop deres familier. Mordet blev også, fx i medierne, tolket som forsøg på at udbedre,  hvad der blev set som en krænkelse af families ære.

Siden august 2006 har politikredsene været pålagt at indberette alle sager, hvor der kan være mistanke om æresrelaterede forbrydelser. Ved udgangen af 2007 havde Rigspolitiet modtaget i alt 213 indberetninger og Amnesty International har tidligere anslået, at på det internationale plan sker der omkring 5.000 æresdrab om året.

Disse sørgelige historier og min egen opvækst og erfaringer som en pige med mellemøstlig baggrund i Danmark, har gjort mig nysgerrig efter at undersøge emnet og jeg er derfor kommet frem til nedenstående problemstilling og problemformulering:

Problemstilling
Denne opgave har til formål at undersøge, hvorfor vi stadigvæk møder æresrelateret vold mod piger med anden etnisk baggrund end dansk, i dagens Danmark og socialpædagogiske indsats herunder. Jeg vil undersøge, om forskellige faktorer kan have betydning for, at ære kan skabe vold mod piger med anden etnisk baggrund end dansk. Kultur i et hvert samfund har betydning for hvordan folk reagere i forskellige situationer og hvilken syn de har på hinandens rettigheder og grænser. Den kulturelle forklaring på ærelsrelateret vold, går på, at en dimension som køn, kan også have en stor betydning for vold. Kultur vil her relevant udforme kvinde synet i forskellige kultur. Selv kvindernes syn på deres egen køn.

Jeg har en hypotese, som jeg vil forsøge at afdække:

1. Ææresrelateret vold er mest set blandt muslimer med en anden etnisk baggrund end dansk på grund af anderledes habitus og kulturel kapital.

Problemformulering
Problemformuleringen for denne opgave lyder således:

Hvordan kan vi stadigvæk møde æresrelateret vold mod piger med anden etnisk baggrund end dansk, i dagens Danmark?
1. Hvilken betydning har kultur for ærelsrelateret vold?
2. Kan religion inddrages i æresrelatert vold?
3. Hvilke socialpædagogiske indsatser findes i Danmark mod æresrelateret vold?
 4. Kan felt, kapital og habitus hos folk med anden etnisk baggrund end dansk forklare æresrelateret vold?

Underproblemformulering 1 og 2 vil blive besvaret via uddybelse og diskussion af begreber: kultur og religion.
underproblemformulering 3 vil blive besvaret på baggrund af en beskrivelse af allerede gennemførte undersøgelser af indsatser mod æresrelatet vold.
underproblemformulering 4 vil blive besvaret analytisk via en operationalisering af Pierre Bourdieus begreber om felt, kapital og habitus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev