Kapitel 1
Indledning
Igennem de seneste år har der været meget fokus på den negative sociale arv og samfundets mulighed for at påvirke udviklingen i retning af at bryde den. Der er blevet stillet spørgsmål som: "Hvad er daginstitutionernes rolle i arbejdet med at bryde den negative sociale arv, og kan den evt. i værste fald bidrage til at fastholde truede børn i den negative sociale arv".
Negativ social arv defineres som:

"Negative sociale og psykologiske mønstre, som reproduceres over generationer". (Elsborg, 1999, s.19)

Jeg oplever i mit arbejde som støttepædagog i Brønderslev kommunes daginstitutioner, at der er stor forskellighed i forhold til børn med særlige behov. Vi oplever, at der er en stigning i antallet af daginstitutioner, der søger om støtte til børn med massive sociale kontaktvanskeligheder. En del af disse børn viser sig at have en tilknytningsforstyrrelse, som følge af ringe opvækstvilkår.

Cand.psych. Niels Peter Rygård udtaler, at ca. 5 % af danske børn er så massivt tidligt svigtede, at de lider af kroniske tilknytningsforstyrrelser, ca. 15 % har lettere tilknytningsforstyrrelser pga. fx dårlig ernæring, generel forsømmelse fra de primære omsorgspersoner, for mange adskillelser og for lidt voksen opmærksomhed.  Disse børn har svært ved at fungere i det normale dagtibud. De kan være svære for personalet at rumme og skabe udvilking hos, hvilket kan resultere i, at de bliver ekskluderet i stedet for inkluderet i gruppen. Dette på trods af det store fokus på inklussionsperspektivet, som vægter rummelighed og miljøets evne til at bære forskelligartethed.

Jeg er intereseret i at undersøge, hvordan daginstitutionen kan skabe et læringsrum, hvor de tilknytningsforstyrrede børn kan inkluderes i børnegruppen.

Ud fra min nuværende viden og mine almene observationer har jeg den hypotese, at de tilknytningsforstyrrede børn har svært ved at indgå i sociale relationer og dermed ikke har de bedste betingelser for læring og udvikling.

Dette fører mig hen til følgende problemformulering:

Problemformulering

Hvordan kan daginstitutionen skabe et udviklingsstøttende læringsrum for det tilknytningsforstyrrede barn?

Metode
Jeg vil belyse min problemformulering ud fra en litterær metode, hvor jeg vil fortolke udvalgt litteratur. Min indgangsvinkel til opgaven vil være en hermeneutisk tilgang, hvor jeg prøver at forstå barnets situation ud fra, at det udvikler sig i et inkluderende læringsrum og i samspil med andre.

Fremover vil det tilknytningsforstyrrede barn blive forkortet TF barnet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev