Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i mit andet praktikforløb i tredje semester. Jeg var i praktik på en fritidsordning i Ballerup Kommune med børn i aldersgruppen 5- 10 år.

I denne praktik var jeg en stor del af tiden på en stue hvor det kreative var i centrum. Her oplevede jeg hvordan særligt en pige (A) havde mange kreative emner, men ikke kunne danne relationer med de andre børn. A havde det svært både i skolen og på fritidsordningen og blev holdt ude af de andre børn.

Dette satte en række tanker i gang hos mig. Jeg havde en ide om at hvis man tog udgangspunkt i en aktivitet A var god til, og samtidig inddrog børn fra samme klassetrin, ville det måske med tiden skabe fælles referencer, oplevelser og hjælpe med til at der kunne dannes indbyrdes tilknytninger til hinanden.

Dette ledte mig derfor frem til følgende problemformulering som vil blive besvaret i denne opgave:


Problemformulering
Hvordan kan børn igennem en kreativ aktivitet med maling og natur, indbyrdes udvikle deres sociale - og relationskompetencer?


Metode og afgrænsning
Under planlægningen, gennemførslen og evalueringen af aktiviteten blev Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel benyttet for at skabe indsigt i de forskellige faktorer: Læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen og vurdering, se "Den didaktiske relationsmodel" - bilag 1. Den didaktiske relationsmodel illustrerer altså samspillet mellem seks kategorier. Herudover inddrages til dels også punktet "tegn", tilføjet af Kjeld Fredens.  Alle kategorier er indbyrdes afhængige - hvis et aspekt ændrer sig vil det have konsekvenser for de andre aspekter. Der er ingen af kategorierne, der kan undlades, og der er heller ikke nogen kategori, der er vigtigere end andre. Opgaven vil dog ikke gå i dybden med alle seks faktorer, men vil beskæftige sig grundigere med dem jeg finder mest relevant for den valgte aktivitet.

Ligeledes har jeg benyttet mig af bøgerne "Pædagogisk relationskompetence", "Forstået og forstyrret" og "Social kompetence og samvær" for at få et indblik i hvordan man bedst muligt kan skabe relationer – både mellem barnet og den voksne, men særlig mellem børn indbyrdes.

Aktiviteten forløb over tre gange fra marts til juni, hvor vi hver gang gik i skoven én dag, og herefter malede i to dage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev