Indledning
Børns opvækstvilkår har ændret sig meget i løbet af et par generationer. I dag starter børn meget tidligt med at være sammen med andre børn og indgå i forskellige grupper. De allerfleste starter i vuggestue eller dagpleje omkring et års alderen, og skal allerede her begynde at lære, at være en del af et fællesskab. Det fortsætter op gennem børnehavealderen og hele skolealderen. Børn kan ikke vælge denne kontakt fra, så det stiller store krav til barnet, om at kunne agere i mange forskellige kontekster og indgå i relationer og sociale samspil.


Det kræver social kompetence, at være sammen med andre en stor del af sit liv, og da 96 % (Danmarks statistik) af alle 3- 6årige børn er i en eller anden form for dagtilbud, mener jeg, det er en af pædagogens vigtigste opgaver, at kunne hjælpe og understøtte børns udvikling af social kompetence. Undersøgelser tyder også på, at skolebørns sociale kompetence har betydning for deres faglige præstationer – dårlige sociale færdigheder giver større risiko for dårlige faglige præstationer. (Vedeler 2007 s.15) Så der er al mulig grund til tidlig indsats allerede i småbørnsalderen - til at støtte og hjælpe børn til at udvikle social kompetence.

I børns leg træder det meget tydeligt frem, hvilke børn der besidder stor social kompetence. At kunne lege kræver, at barnet kan dele med de andre og skiftes til tur. Barnet skal kunne tage hensyn til andres meninger og tanker, og forstå at det ikke altid kan få egne ønsker opfyldt. Men samtidig kræver det at barnet har noget at byde ind med – har ideer og tør sætte sig selv i spil.
Børn lever i nuet, og for dem er leg og det at have nogen at lege med det vigtigste. Legen er barnets dominerende virksomhedsform og grundlæggende udtryksmåde, og har stor indflydelse på børns udvikling. Børn har brug for at være en del af legefællesskabet og opleve at det hører til i børnegruppen.

Jeg vil i denne opgave arbejde med begrebet social kompetence, som en forudsætning for at kunne deltage i leg, og prøve at finde pædagogiske handlemuligheder, der kan styrke børns sociale kompetencer, så de kan få en positiv oplevelse af at være en del af legefællesskabet.


Problemformulering:
Hvordan kan jeg som pædagog støtte børns udvikling af social kompetence, så de får en forudsætning for at kunne indgå i legefællesskaber?


Afgrænsning og metodevalg
Mit udgangspunkt er børn i en almindelig børnehave dvs. børn der er 3-6 år. Min primære inspiration til at beskæftige mig med social kompetence og børns leg, er hentet både i min praksiserfaring med børn der ikke er så gode til det sociale, og i en lille bog der hedder: "Børn som ikke leger", der handler om børn der ikke kan finde ind i legen, og hvordan pædagoger kan hjælpe disse børn ind i legefællesskabet. Jeg vil i opgaven uddybe begrebet social kompetence ud fra lektor i småbørnspædagogik Stig Brostrøm, professor i udviklingspsykologi Dion Sommer og lektor ved Instiut for Læring Bente Jensen. Til at belyse begrebet leg vil jeg bruge norsk forfatter og docent ved Dronning Mauds Minne Høgskole Ole Fredrik Lillemyr, og legeforsker Birgitta Knutsdotter Olofsson, og samtidig inddrage omtalte bog. Jeg vil i opgaven også kort komme ind på inklusion og anerkendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev