Indledning
Samfund har forandret sig og er altid i forandring. Men der har altid været forskellige sociale grupper af familier. Især familier med store sociale belastninger har svært at fokusere på børns trivsel, udvikling og læring på grund af at de har mange vanskeligheder. Det er en udbredt mening at børn arver deres forældres sociale problemer. Social arv er i hvert fald en af de faktorer som laver ulighed blandt mennesker. Sociale forskelle som videreføres fra generation til generation.

Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst og socialisering. Jeg har valgt dette emne, fordi jeg skal som kommende pædagog "bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst". For at barnet kan trives, er daglig kontakt mellem forældre og personale utroligt vigtigt. En god trivsel er nær forbundet med livsstil, som skabes i et samspil med omgivelserne.

I dag starter de fleste børn i daginstitutioner meget tidligt i livet, såkaldt dobbelt socialisering, når børns socialisering foregår i to forskellige arenaer samtidig, er tværfagligt samarbejde og samarbejde med forældre vigtigt. De seneste år har der været meget fokus på at bryde den negative sociale arv også blandt politikere. Det ser ud, som om lighedstanken i det danske velfærdssamfund stadig gøres til genstand for omtale, i 2002 har daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen udtrykt intentioner om, at "det skal være muligt at bevæge sig fra bistandsklient til bankdirektør."

Allerede i 1950´erne fremsatte Ungdomskommissionen stipendieordning, for at "sikre, at den, der havde lyst og evner dertil, kunne benytte sig af undervisningen, uanset om han eller hans forældre havde midler til at bekoste uddannelsen."   Dermed  blev det muligt med ordningen for disse studerende at gennemføre en uddannelse. Derfor har jeg i denne opgave valgt at have fokus på social arv og det ført mig frem til denne problemformulering.


Problemstilling
Hvad kan samfundet gennem institutioner gøre for at bryde negativ social arv? Hvordan får vi nedbrudt den negative sociale arv samtidig med, at vi sætter børnehavebarnet i fokus?


Emneafgrænsning og metodeovervejelse
Jeg vil gerne præcisere, at de udsatte børn og unge, kan være børnehavebørn såvel som skole-fritidsordnings børn, eller unge, men jeg vil i denne opgave hovedsageligt beskæftige mig med børnehavebørn. Jeg vil undersøge om begrebet er egnet til at analysere årsager til, at børn og unge får sociale problemer. Jeg vil forstå betydningen i den samfundsmæssige og institutionelle sammenhæng. Jeg har valgt at inddrage Bourdieus habitus og kapital begreber. Endvidere vil jeg gøre brug af Emile Durkheims kollektiv bevidsthed. Der er mange teorier i sociologien, der kunne inddrages i at analysere social arv, men jeg finder begreberne socialgrupper og habitus begrebet relevante, da de samlet kan være en forklaring på den manglende sociale lighed i Danmark.
I det næste afsnit vil jeg forsøge at komme ind på og nuancere begrebet social arv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev