1.0 Indledning
Jeg har valgt at beskæftige mig med den pædagogiske indsats overfor socialt udsatte, da jeg finder det relevant i relation til arbejdet i den pædagogiske profession. Det har længe været kendt, at det har betydning for voksenlivet, hvilken opvækst man har haft som barn. Det er igennem tiden blevet belyst ved flere undersøgelser, at menneskelige relationer og begivenheder har omfattende betydning for det voksne menneskes socialisering i samfundet.  Social arv vil sige, at et menneske overtager viden, holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem opvæksten. Medmindre dette mønster brydes, videreføres disse personkarakteristika gennem generationer.


Det diskuteres blandt pædagoger, hvordan barnet bedst støttes til at bryde med den sociale arv, og hvorvidt det er muligt som pædagog at gøre en forskel, således den sociale arv kan brydes.


I takt med samfundets udvikling og det fakta, at de fleste børn tilbringer store dele af deres tid i daginstitutionen, er det også ensbetydende med, at pædagogens rolle er ændret og blevet væsentlig større i forhold til barnets opvækst og udvikling. Pædagogen har derfor en central rolle, når der er tale om at hjælpe et udsat barn med at bryde den sociale arv. I den pædagogiske praksis er der mulighed for at gøre en forskel for barnet gennem personlige relationer. Specielt for udsatte børn kan det være afgørende at have andre voksne af betydning end forældrene at se op til, spejle sig i og blive inspireret af for at styrke og støtte hans eller hendes positive udvikling.


Netop af denne grund finder jeg det interessant og relevant at se nærmere på hvilke muligheder og udfordringer, man som pædagog står overfor, og hvordan disse kan implementeres i praksis. Dette er således opgavens eksistensgrundlag, hvorfra opgavens perspektiv vil udspringe fra.


1.1 Problemformulering
Mange udsatte børn har svært ved at bryde den sociale arv af forskellige årsager. Den pædagogiske profession kan afhjælpe dette problem, omend metoden, hvorpå en pædagog kan hjælpe, ikke synes veldefineret, hvorfor jeg har konstrueret et hovedspørgsmål, der sætter fokus på denne problemstilling: Hvordan kan pædagogen i praksis hjælpe det udsatte barn med at bryde den negative sociale arv og blive mønsterbryder?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev