Indledning og metode: 
I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med begreberne selvfølelse og selvtillid.

Emnet interesserer os, da vi gennem egne erfaringer og oplevelse på egen krop har stiftet bekendtskab med hvilken betydning især selvfølelsen har i skabelsen af et velfungerende og glad individ. Desuden interesserer vi os for hvilken rolle det pædagogiske personale har i forhold til at støtte udviklingen af selvfølelsen.

Vi mener at der er flere og flere børn der udvikler dårligere selvfølelse i det moderne samfund og at der bliver stillet stadig større krav til børnene. Vi finder det derfor vigtigt at sætte fokus på hvad det pædagogiske personale kan gøre for at støtte børnene i forhold til en god selvfølelse.

I vores undersøgelse vil vi i opgavens del 1 definere begreberne selvværd, selvfølelse og selvtillid.
Desuden vil vi i afsnittet "læreplaner", redegøre for det pædagogiske personales centrale redskab; service loven og hvordan man kan bruge læreplanen i det pædagogiske arbejde.

Vi vil påpege det pædagogiske personales indflydelse gennem afsnittet  om den voksnes definitionsmagt.

Ved desuden at benytte Psykoanalytiker Erik Erikssons udviklings teori, vil vi vise udviklingsstadierne hos et barn og diskutere hvad der ifølge Eriksson er vigtigt at støtte i forhold til den udvikling barnet er i gang med.

Vi har valgt at beskæftige os med børn i aldersgruppen 3-6 år. Vi vil dog kort komme ind på den tidlige udvikling, da det er her de basale egenskaber som tryghed og tillid skabes og mulighed for en positiv videreudvikling etableres. Disse er fundamentale egenskaber som barnet skal bygge sin selvfølelse på. Det pædagogiske personale skal være opmærksom på om de tidlige udviklingstrin er forløbet tilfredsstillende for at kunne hjælpe barnet i dets selvstændighedsproces og heri er selvfølelsen en væsentlig faktor.


I del 2 vil vi igennem en case gøre brug af vores teoretiske viden og påvise hvilken effekt det sandsynligvis har på barnet i casen. Vi vil dernæst diskutere hvilke indsatser der kan gøres for at sådanne situationer løses mere hensigtsmæssigt. Både set ud fra barnets øjne, men også set ud fra et samarbejdsmæssigt synspunkt.

Vi vil koncentrere os om temaet "Barnets alsidige personlighedsudvikling" som vi vil arbejde ud fra.

Problemformulering:
Hvordan kan det pædagogiske personale via deres faglige kompetencer og brugen af pædagogiske læreplaner støtte barnet i udvikling af selvfølelse og selvtillid?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev