Titel: Hvordan kan pædagogen være med til at udvikle sproget hos tosprogede børnehavebørn ved hjælp af leg og billeder?

Indledning
I de senere år er der kommet mere og mere fokus på børns sprogudvikling i det pædagogiske arbejde. Over alt i de danske institutioner arbejder man ud fra, at et godt sprog, er fundament for barnets samlede udvikling og indlæring. At tage udgangspunkt i barnets niveau og tage hensyn til barnets modersmål samt kultur, er vigtigt i forhold til barnets sproglige udvikling.

De tosprogede børn vokser op med et andet modersmål end dansk, dansk kommer til som deres andetsprog. Pædagogen skal derfor have indsigt i hvordan de tosprogede børn bedst tilegner sig det danske sprog som andet sprog. Det skal gøres ved at stille begge sprog op som ligeværdige, så de under udviklingen kan støtte hinanden.

For at opnå dette, kræver det planlægning og viden fra pædagogens side omkring sprogtilegnelse hos tosprogede børn og aktiviteter der understøtter denne udvikling. Denne problemstilling ser jeg som essentiel hvorfor min DKK opgave vil tage sit udgangspunkt i følgende problemformulering.


Problemformulering
Hvordan kan pædagogen være med til at udvikle sproget hos tosprogede børnehavebørn ved hjælp af leg og billeder?


Metode
For at finde frem til svar på min problemformulering, vil jeg indlede min opgave med at definere hvad det at være tosproget egentlig betyder. Derudover vil jeg komme ind på sprogtilegnelse hos tosprogede børn og teorien om intersprog, da jeg ser denne som relevant i forhold til det pædagogiske arbejde med dansk som andetsprog.

Jeg vil komme ind på modersmålets betydning for tilegnelsen af et andetsprog og forældresamarbejde i en sådan situation. Her vil jeg introducere sprogtrekanten, da jeg er af den mening, at alle der arbejder med tosprogede bør kende til denne. Herefter vil jeg give mit bud på hvad pædagogen kan tage udgangspunkt i, i forhold til arbejdet med dansk som andet sprog. Dernæst vil jeg redegøre for legens betydning for barnets sprog samt aktiviteter til udvikling af sproget.

Bilag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev