Indledning
Danmark er et velfærdssamfund, hvor samfundet er bygget på, at alle skal kunne klare sig i erhvervslivet efter endt uddannelse. Folkeskolens formål siger:
"§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere… "

I løbet af de sidste 40 år har Danmark forvandlet sig fra at være et sprogligt og kulturelt homogent land, til at være en del af et globalt og multikulturelt verdenssamfund. Denne ændrede samfundsstruktur har i folkeskolen skabt nye pædagogiske og faglige udfordringer. Flere lærere kan som oftest ikke undgå at stå over for at skulle planlægge en undervisning for elever, der ikke har dansk som modersmål, da 70.000 af den danske folkeskoles elever, er af anden etnisk herkomst end dansk. Dette udgør ca. 10 % af alle folkeskolens elever.


I de seneste år er der i internationale undersøgelser  desuden konstateret, at tosprogede elevers udbytte af undervisningen ligger under etniske danske elevers niveau. Dette ses også i forhold til folkeskolens afgangsprøve, hvor de tosprogede elever generelt klarer sig dårligere end de danske elever  - 47 % af disse elever går ud af folkeskolen uden at have tilstrækkelig læse- eller skrivefærdigheder, som de kan benytte på arbejdsmarkedet eller på en videregående uddannelse . Tosprogede elevers dansksproglige evner er en af de helt afgørende faktorer for, at kunne få de samme muligheder i uddannelsessystemet på lige fod med de etnisk danske elever.


Jeg har i mit forhenværende arbejde som integrationsmedarbejder på en skole med 70 % elever af anden etnisk herkomst end dansk , og som medarbejder i en pigeklub for tosprogede piger , ofte mødt tosprogede børn/unge, som havde et manglende selvværd, og som så det utænkeligt at se sig selv starte på en uddannelse efter folkeskolen.


Derfor mener jeg, at det er af stor betydning at se på de faktorer, der kan have en afgørende indflydelse på elevernes dannelse og udvikling igennem deres skolegang – og hvordan jeg som lærer i dansk andetsprog, kan inddrage elevernes ressourcer i undervisningen, så de får flere succesoplevelser. Desuden ønsker jeg også at undersøge, om der er en sammenhæng mellem tosprogede elevers sprog og identitetsdannelse, samt hvilke redskaber jeg som lærer har, for at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.


Problemformulering
Ovenstående leder mig derfor frem til følgende problemformulering:

Hvordan kan jeg inddrage de tosprogede elevers sproglige og kulturelle baggrund i dansk som andetsprogsundervisningen, i forhold til udviklingen af elevernes sprog og identitetsdannelse?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev