TINA ESPANDER

Psykolog, lærer og foredragsholder
Et oplæg med Tina Espander giver både teoretisk viden og input til konkret praksis. Tina er optaget af de professionelles ansvar for relation og kommunikation både i forhold til hinanden, forældre og børn. Den måde vi relaterer og kommunikerer på har afgørende betydning for, om vi bidrager til kontakt, tillid og samarbejde og til at få kolleger, forældre og børn til at udfolde sig til at blive den bedste udgave af sig selv.

Tina Espander er uddannet psykolog og lærer og har egen praksis, hvor hun arbejder med behandling, undervisning og erhvervspsykologiske opgaver, som fx udviklingsdage, konfliktløsning, det gode møde, stressforebyggelse og supervision.

Med Tina Espander som underviser og foredragsholder er I garanteret, at foredraget/kurset både er humoristik og inddragende såvel som lærende og knyttet til praksis. Tina er yderst professionel og velforberedt til hvert enkelt foredrag/kursus, og derfor er hun altid i stand til at tale ind i den virkelighed, som tilhørerne sidder midt i. Som både lærer og psykolog er Tina optaget af at kombinere sine uddannelser til at formidle psykologisk viden på en forståelig og ofte også underholdende måde. 

Tina Espanders ambition er, at hendes input skal være med til at gøre en forskel i praksis efterfølgende.

Foredrag

Send forespørgsel

Foredrag: Spis dig psykisk sund

Gennem de sidste 10 år er vores viden om, hvordan vores tarmflora spiller ind på vores psykiske sundhed eksploderet. Her får I letforståelige forklaringer på sammenhængen og kostens betydning for en sund og robust hjerne. I vil få helt konkrete anbefalinger til, hvilke fødevarer, der er særligt gode for tarmfloraen og dermed for hjernen, så I kan handle på jeres nye viden dagen efter dette foredrag.

Dette foredrag kan både bruges til forældremøder og personaledage.

Send forespørgsel

Foredrag: Sådan skipper du dine dårlige vaner og udvikler nye gode vaner

Vi ved vist alle, hvor svært det kan være at ændre sine vaner.

Dette foredrag giver indsigt, hvad vaner er, hvorfor de gavner os, og hvorfor det er så svært at skippe dårlige vaner.

I får gode anbefalinger til, hvordan man forbereder vaneændringer, hvordan man håndterer slip i forløbet med at ændre vaner, hvordan man med fordel kan få andre til at hjælpe sig og andre gode værktøjer til hjælp i sin bestræbelse efter at ændre en dårlig vane.

Dette foredrag kan både bruges til forældremøder og personaledage, og det kan også købes som et udviklingsforløb, hvor vi mødes 3-4 gange over 3-4 måneder, så sandsynligheden for vaneændringer øges markant.

Send forespørgsel

FOREDRAG: FORSTÅ DIG SELV - HVORDAN BARNDOMMENS RELATIONER FORMER DIG

Dette foredrag giver indblik i, hvordan barndommens relationer, erfaringer og også mere traumatiske oplevelser påvirker vores følelser og vores måde at indgå i relationer på som voksen, fx i forhold til arbejdsliv, kærlighedsforhold, venner og børn.

Ud fra den Neuro Affektive Relations Model (NARM) forklarer psykolog Tina Espander, hvordan nuværende følelser, tanker og kropslige reaktioner kan spores tilbage til en forankring i en eller flere psykiske tilpasningsstrategier, som alle mennesker udvikler gennem deres opvækst.

Foredraget vil sætte fokus på den grundlæggende forståelse af:

1. Nervesystemet,

2. De 5 grundlæggende behov som et barn har brug for,

3. De 5 overlevelsesstrategier og personlighedstyper,

4. Hvordan man terapeutisk arbejder med at afmontere disse grundlæggende mønstre.

Send forespørgsel

FOREDRAG: SÅDAN STYRKER DU DIT BARNS SELVVÆRD - ANERKENDENDE OPDRAGELSE

ALLE forældre vil deres børn det bedste!

Nogle forældre vil deres børn det så godt, at de kommer til at insistere på, hvordan barnet skal se ud, hvad det kan lide at lege, spise, have på af tøj, legekammerater, holdninger og meninger, osv.

I bedste fald fører det til et barn og en ung, som 'falder til patten' og tilpasser sig sine forældres dagsorden, men mister sig selv I værste fald fører det til et barn og en ung, som insisterer på at være sig selv med konflikter og evt. afstandtagen til sine forældre som resultat.

Hvordan skal jeg hjælpe mit barn til at udfolde sig som det unikke menneske, han nu engang er kommet til verden som samtidig med, at jeg synes, der er nogle ting man skal kunne og nogle måder man skal opføre sig på for at kunne begå sig godt i vores samfund?

I dette foredrag får du indsigt i anerkendelsens svære kunst, anerkendelsens kvaliteter i forhold til at dit barn udvikler et højt selvværd og ideer til, hvordan du kan påtage dig dit forældreansvar uden at kompromittere dit barns indre kerne.

Det er aldrig for sent at gøre det rigtige i forhold til dit barn.

Foredraget kan både rettes mod småbørnsforældre og forældre med teenagebørn samt professionelle, der arbejder med børn og unge.

Send forespørgsel

KURSUS - ANERKENDENDE KOMMUNIKATION OG RELATION

3-7 timer

Som professionel menneskearbejder er en af de vigtigste opgaver at få skabt de bedste rammer for det enkelte barns udviklingspotentiale. Her har relationen og kommunikationen særlig stor betydning, og den rækker langt længere en det enkelte barn. Relationen og kommunikationen med kolleger, studerende og forældre har også afgørende betydning for, hvor godt de voksne omkring barnet er i stand til at støtte barnet og ikke mindst samarbejde herom.

På dette kursus bliver I præsenteret for anerkendelsens grundpræmis: at se de bedste intentioner hos den anden og få den anden til at vokse i stedet for at krympe.

Indhold:

-  Hvad er anerkendelse

-  Forskellen på anerkendelse og ros

-  Opbyggende/nedbrydende kommunikation

-  Hvordan ændres underkendelsestanker til anerkendelses-kontakt

-  At stille flere spørgsmål og give færre svar

 

Bemærk: dette kursus kommer også til at gøre en forskel for jeres forhold til jeres kære derhjemme!

Send forespørgsel

KURSUS - HÅNDTERING AF KONFLIKTSITUATIONER MED FORÆLDRE

3-7 timer

Når mødet med forældrene bliver svært for medarbejderen og for institutionen

Som medarbejder i en institution er kontakten med børnenes forældre en særlig - og til tider særlig udfordrende - opgave.

Flere og flere forældre har klare holdninger til, hvordan institutionen skal forholde sig til deres barn, og de går ikke af vejen med at ytre sig om det. Hvordan skal vi den enkelte medarbejder og institutionen, forholde os til det, og hvordan skal vi klæde os på til sådanne samtaler, så det ikke ender i unødvendige konflikter, akavede situationer og i værste fald en oplevelse af ikke at kunne mestre situationen, som sætter sig på ens professionelle selvværd.

Formål:
At ruste det pædagogiske personale til samtaler med forældre om institutionens værdier, pædagogiske principper og daglige rammer.

Indhold:

-  Den nye forældretype

-  Hvordan præsentere og argumentere for pædagogiske principper

-  At sætte konteksten for børns og forældres tilstedeværelse i institutionen

-  Balancen mellem at gøre det rigtige og stå fast og være lydhør over for spørgsmål, påpegninger og kritik

-  Min personlige stil hvordan håndterer jeg uenighed og konfliktfyldte samtaler

-  Konfliktopløsende kommunikation at se den fra den andens perspektiv og stille flere spørgsmål

-  Når forældrene udfordrer os hvad gør jeg og hvad gør vi
 

Send forespørgsel

KURSUS - KOLLEGIAL FEEDBACK

3-7 timer

Institutions-, skole- og medarbejderudvikling handler om nysgerrighed, ærgerrighed og ambitiøsitet både i forhold til, hvordan man laver godt pædagogisk arbejde og i forhold til, at have lyst til at forfine sit arbejde og sit virke.

Når vi arbejder med børn er der aldrig én sandhed i forhold til, hvordan det bedst lykkes. Det er både det spændende og det frustrerende ved at være menneske-arbejder. Derfor bliver vi løbende nødt til at forholde os til, hvordan vi aktuelt går til opgaverne og det kan både kræve egen-refleksion og feedback fra omgivelserne.

Vi har alle vores blinde pletter i forhold til, hvordan vi fx oplever børnene, opgaven og os selv som lærere og pædagoger. Feedback er en kommunikationsmetode til at blive opmærksom på sine stærke og svagere sider, og på hvornår man lykkes særlig godt, og hvornår man lykkes mindre godt ud fra hvordan andre oplever det.

Feedback bliver for sårbart uden specifikke rammer og aftaler om form, tidspunkt, metode mm.

Samtidig kan en systematiseret feedback kultur skabe et endnu bedre afsæt for

-  medarbejdertrivsel

-  samarbejde i forhold til at løse arbejdspladsens opgaver

-  kommunikativ og fagpersonlig udvikling

Indhold:

-  Hvad er feedback? Hvorfor feedback?

-  Anerkendelse betydning af positiv feedback i en arbejdsgruppe

-  Feedback og domæneteori

-  Kommunikation grundlaget for samarbejde og feedback

-  Forudsætninger for en negativ konstruktiv feedback

-  Hvordan give og modtage negativ konstruktiv feedback?

Send forespørgsel

KURSUS - KOLLEGIAL SUPERVISION

3-7 timer

Når man arbejder med børn er der aldrig én sandhed i forhold til, hvordan det bedst lykkes. Det er både det spændende og det frustrerende ved at være menneske-arbejder. Derfor bliver vi løbende nødt til at forholde os til, hvordan vi aktuelt går til opgaverne og det kan med fordel kræve systematiserede refleksionsrum som fx kollegial supervision.

Jeg tilbyder at introducere og træne en metode til kollegial supervision, som gør det let for medarbejderne at indtage de forskellige roller i supervisionen på en kvalificeret vis uden den vanlige usikkerhed i forhold til om jeg gør det rigtigt.

Denne metode virker særligt godt fordi:

  • Den tager udgangspunkt i at deltagerne skal ressources og anerkendes før det er muligt at kigge nysgerrigt og udviklende på problematikken.

  • Den hjælper det reflekterende team ved at sætte simple og klare rammer op for deres arbejde.

  • Den hjælper intervieweren ved at lade det reflekterende team få en større rolle end i andre supervisionsmetoder.

Teoretisk er metoden funderet på systemisk og narrative teorier samt på anerkendelsens psykologiske betydning i forhold til at skabe et lærings- og udviklingsmiljø.

Deltagere siger bl.a.:

Metoden giver klarhed og anerkendelse. Det skaber tryghed, og tryghed giver lyst til udvikling.

Metoden har givet mig mod til at åbne munden og tale om komplekse borgere og de problemstillinger, jeg møder hos dem, og derved har jeg fået flere synsvinkler frem.

Send forespørgsel

KURSUS - LEDELSE AF FORÆLDREMØDER

3 timer

Det kan kræve sin mand / kvinde at afholde et forældremøde især når der er følsomme emner, der skal behandles, hvor der kan være mange og forskellig artede holdninger til sagen. Et sådant møde skal gerne ende i fred og fordragelighed i stedet for at blive til konfliktoptrapning, da det jo er vigtigt at samarbejdet mellem institution / skole og forældre helst skal fortsætte med respekt og en god kontakt.

På dette kursus bliver I præsenteret for måder at forberede, afholde og lede forældremøder, så den gode tone og den gode måde at drøfte emnerne på fastholdes og risikoen for at mødet løber af sporet mindskes.

Indhold:

-  At sætte konteksten for forældremødet; formål, spilleregler

-  Møde (proces) ledelse

-  Konflikthåndtering

-  Mødeledernes gennemslagskraft

-  Forældregruppens dynamik at være mødeleder for en forældregruppe

 

Send forespørgsel

KURSUS - STRESSFOREBYGGELSE

3-7 timer + opfølgning med ledelsen

WHO har vurderet, at 50 % af alle dødsfald allerede om 10 år vil skyldes stress. Stress er et alvorligt voksende fænomen, og det er nødvendigt at tage sine forholdsregler, hvis ikke WHOs profeti skal blive til virkelighed.

På dette kursus bliver arbejdspladsen og medarbejderne introduceret til, hvad stress er, hvordan man kan forholde sig til stress i fællesskab, og hvordan man kan forebygge det på arbejdspladsen på både ledelses-, team- og individuelt niveau.

Målet er at skabe en stressrobust organisation, hvor medarbejdere og ledelse kan holde sig raske i deres job.

Det anbefales at dette kursus suppleres med et opfølgende møde mellem underviser og ledelsen for at samle op på, om der er noget ledelsen med fordel kan agere på.

Kan også afholdes som foredrag.

Send forespørgsel

KURSUS - KOMMUNIKATION, SAMARBEJDE OG OPGAVELØSNING UD FRA SYSTEMISK TEORI OG METODE. FOR MENNESKER, DER ARBEJDER MED MENNESKER.

6 timer - 8 dages uddannelse.

Når man arbejder med børn og har til opgave at få dem til at udvikle sig OG få alle voksne omkring de børn, man arbejder med, til at samarbejde og trække på samme hammel er det vigtigt at have en forståelse for og redskaber til at skabe optimal kommunikation og relation til gavn for opgaveløsningen og samarbejdet herom.

Denne uddannelse trækker på systemisk og socialkonstruktionistisk teori, som ser mennesker som forbundne systemer og at sproget skaber vores verden. Det vi gør og ikke gør har betydning for børns trivsel og udvikling og vores samarbejde herom.

Indholdet skræddersyes til den enkelte institution, men kan bl.a. indeholde:

-  Systemisk forandrings- og læringsteori, systemisk problem-forståelse,

-  Cirkularitet, punktuering, multivers, kortet er ikke landskabet, vishedens fristelse

-  Autopoiese, at koble sig til systemet, ærbødig uærbødighed

-  Kontekst

-  Domæneteori

-  Kontekstafklaring, kontekstforhandling og kontekstgenforhandling

-  At indtage og tildele positioner

-  Et nysgerrigt, refleksivt og forandringsskabende sprog / rum / relation

-  Anerkendende og værdsættende kommunikation, herunder indhold og forhold

-  Sprogets betydning

-  Koordinationens kunst, relationelle handlinger, viden som en fælles konstruktion

-  Intentioner og reaktioner

-  Systemiske møder og mødeledelse

-  Den svære opgave, Den svære samtale, Det svære møde

-  Refleksion i løbet af arbejdsdagen - at holde læringsgryden i kog

I Rødovre kommune har vi med meget stor tilfredshed brugt Tina Espander til forskellige kompetenceudviklingsforløb. Heriblandt et tværfagligt uddannelsesforløb med det formål at udvikle medarbejdernes kompetencer som den professionelle samarbejdspartner. Som en medarbejder udtalte:
”Tina Espander er en rigtig god kommunikator, som er meget dygtig til at rammesætte, kontekstafklare og styre processer. Hun har medvirket til, at jeg og mine kolleger fik fin-indstillet det systemiske blik ind i vores forskellige arbejdsopgaver. Vi fik bl.a. et øget fokus på kontekstafklaring, spørgsmålstyper og tilpas forstyrrelse som understøttende faktorer til at kvalificere og fortsat udvikle vores opgaveløsning i relation til kerneopgaven.”

"
Anne-Marie Rødtnes Leder af Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune
Jeg har flere gange og med stor succes hyret Tina Espander som underviser på forskellige kompetenceudviklingsforløb med sundhedsprofessionelle i kortere og længere procesforløb. Hver gang er Tina Espanders undervisning blevet evalueret som værende let forståelig, meningsgivende og indsigtsfuld. Tina formår at udfordre sine studerende tilpas til, at de føler sig anerkendt, udviklet og motiveret til at se nærmere på egen og hinandens praksis. Jeg kan varmt anbefale Tina Espander."
Jeanette Præstegaard, Docent, Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon
-->