TRINE WINTHER SCHOUBYE

Specialist i pædagogik og læring målrettet ADHD. Cand.mag i læring og forandringsprocesser og socialpædagog
Trine er selvstændig pædagogisk konsulent med speciale i ADHD. Hun er tidligere skolekonsulent og projektleder på “Den Mangfoldige Folkeskole” med 19 års erfaring indenfor det specialpædagogiske område. Hun arbejder med konflikthåndtering i forhold til børn og unge med opmærksomhedsvanskeligheder og udadreagerende/problemskabende adfærd i det daglige. Hendes kandidatgrad fra 2021 omhandlede inklusions- og eksklusionsprocesser i folkeskolen med speciale i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for unge med ADHD og aspergers.

Vidste du at ADHD er en af de hyppigste diagnoser blandt børn og unge i Danmark? Faktisk er det kun 37 % af vores unge med ADHD, som får en folkeskoleeksamen! 

Jo mere vi ved om ADHD og hvordan vi skal håndtere ADHD´en, jo bedre kan vi hjælpe børn og unge.

Foredragene kan kombineres med workshop evt. på en pædagogisk dag.

Foredrag

Send forespørgsel

Fra mistrivsel til trivsel med ADHD

Med neuropædagogiske og didaktiske perspektiver tager foredraget Fra mistrivsel til trivsel med ADHD fat på, hvordan samarbejde og inddragelse bidrager til succes.

Fra mistrivsel til trivsel med ADHD er et personligt foredrag, som adresserer den komplekse dynamik, der opstår, når et barn mistrives - påvirkningen på familien, lærerne, klassekammeraterne og klassekammeraternes forældre, samt hvordan alle disse aktører aktivt kan bidrage til at hjælpe barnet i trivsel igen.

Foredraget er bygget op omkring Trines egen historie med hendes søns vej gennem folkeskolen med svær ADHD. Fra almenskole til specialklasse tilbage til almenskolen, hvor SFO'en havde en afgørende betydning. Fra dyb mistrivsel til en velfungerende teenager fortæller Trine om hvordan et tæt skole-hjem-samarbejde kan skabe mirakler. 

Foredraget er målrettet fagprofessionelle, PPR og ledelse, men kan også målrettes forældremøder.

Send forespørgsel

Hjernen, læring og inkluderende praksis

Med en kort indflyvning i hjernens opbygning, neuropsykologi og deraf neuropædagogiske greb bidrager foredraget til, at tilhørerne kan inddrage adfærdsdesign i undervisningen, som øger lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn. 

Foredraget tager udgangspunkt i følgende:

  • Adfærdsdesign i læring
  • Den tredelte hjerne og ADHD
  • Rummet som didaktisk medspiller
  • Pædagogik i undervisningen, som understøtter fokuseret aktivitet 

Trine tilbyder yderligere observation i klasserummet med fokus på didaktisk sparring for fagprofessionelle og ledelse samt mulighed for co-teaching.

Foredraget er målrettet studerende, fagprofessionelle, PPR samt skoleledelse.

Send forespørgsel

Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Perspektiver på hvad der kan være svært for unge med ADHD i forhold til ungdomsuddannelse.

Foredraget udfolder begreberne selvsårbarhed og faciliteret deltagelse i ungdomskulturen

med fokus på tilsigtet og utilsigtet læring i et diakront læringsperspektiv.

Der zoomes særligt ind på:

  • Betydningen af unges deltagelsesbaner
  • De sårbare overgange 
  • Specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelsen

Foredraget er målrettet studerende, fagprofessionelle og ledelse i relation til ungdomsuddannelse.

Du skal meget mere ud og fortælle om det her!"
Forældre til barn med ADHD
Din ærlighed gør indtryk."
Ergoterapeut - PPR
Jeg har lært hvordan børn med ADHD kan håndteres. Hvordan undervisningen med fordel kan struktureres."
Lærer
Fedt oplæg, Trine. Både din neuropædagogiske og specialpædagogiske tilgang. Meget inspirerende."
Lærer, Vedsted Friskole
-->