LIANNE KIRSTINE ERVOLDER

Underviser, psykoterapeut og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Lianne Kirstine Ervolder er en yderst erfaren konsulent og underviser inden for det pædagogiske område. Med over 30 års erfaring i undervisning, kurser, foredrag, ledelse og kommunikation samt supervision af pædagogisk personale og ledere, afholder Lianne både professionelle og inspirerende kurser og foredrag.

Uddannet pædagog, læst teoretisk pædagogik, master i kybernetisk psyklogi og psykoterapi samt 2 årig overbygning som superviser. Lianne Kirstine Ervolder har bagagen fuld af viden og erfaring, som hun brænder for at dele videre. Lianne er i dag privatpraktiserende psykoterapeut MPF og supervisor, certificeret mindfullnessinstruktør og meditationsformidler samt certificeret stresscoach, og har gennem en lang række supplerende efteruddannelser skabt en enorm ressorce i form af viden og erfaring, som hun deler ud af gennem sine foredrag, kurser og oplæg. 

Lianne er blandt andet optaget af, hvad der sker mellem mennesker "i mødet". Hvordan er menneskets indstilling fx afgørende for en relation? Hvad sker der i det "felt" som opstår imellem os når vi kommunikerer? Liannes udgangspunkt er samvær med hinanden funderet i rummelighed, værdighed og fordomsfrihed og det er netop i dette rum, man inviteres ind som tilhører. 

Liannes liste af oplæg består af inspirerende og professionelle oplæg - både for lederen, pædagogen eller den interesserede i nærvær og mindfullness. 

Foredrag

Send forespørgsel

NÆRVÆRSPRAKSIS OG MINDFULNESS

 • Udbydes som personalekursus/workshop

Mindfulness og nærværstræning med børn og voksne

Mindfulness kan tilføjes allerede kendte aktiviteter

I pædagogisk sammenhæng synes det oplagt at implementere mindfulness tilgangen til de aktiviteter, børn og voksne udfolder i forvejen, men også som spontane `gearskift´ øjeblikke i løbet af dagen.

Pædagoger har generelt gode forudsætninger for at arbejde med mindfulness aktiviteter på baggrund af og gennem deres erfaring med lege-idrætsøvelser, rytmik og bevægelse, afspænding og arbejde på det psykosociale plan. Øvelserne kan således tage afsæt i den eksisterende praksis.

Nærvær og empati

Mindfulness øvelser og lege kan samtidig være en træning i medfølelse og understøtte en større samhørighedsfølelse

Send forespørgsel

VIDEODOKUMENTATION OG VIDEOFEEDBACK

At fange de betydningsfulde øjeblikke

Videooptagelser er små fortællinger om livet i institutionen f.eks. af samspillet mellem børnene, børn og voksne almindelige dagligdags situationer, bestemte aktiviteter eller projekter.                    

Videooptagelser er et medie til bevidst synliggørelse af nærvær og anerkendende og understøttende kommunikationsmåder, der har stor betydning for børnenes oplevelser og selvfølelse. De enkelte videosekvenser kan fungere som praksisfortællinger, der med en ressourceorienteret refleksion og feedback kan skærpe opmærksomheden på de fine nuancer i samspillet, inspirere samt pege på ny perspektiver og udviklingsmuligheder.

Send forespørgsel

TIDLIGE RELATIONER, TILKNYTNING OG MENTALISERING

 • Om betydningen af nærværende spejling og kontakt i tidlige relationer

I det pædagogiske rum er tilknytningsmønstrene aktive i alle samspil.

De har sit grundlag i spejlingen i de første leveår, hvor en nødvendig empati er en vigtig forudsætning for barnets evne til en sund kontakt til andre.

Tilknytningsmønstre består primært af ubevidste reaktioner, som fungerer som indre arbejdsmodeller for, hvordan man kan forstå og være i kontakt med andre.

I det pædagogiske rum har pædagogen mulighed for at være forbillede gennem at skabe trygge tilknytning relationer som repræsentation for den gode person, hvor barnet føler sig set og mødt.

Oplægget formidles via PowerPoint med indlagte videoer samt øvelser.

Stikord: Tilknytningsteori. Udviklingstraumer. Stern og mødeøjeblikke. Teori om spejlneuroner.

 

Udbydes både som personalekursus og foredrag

Send forespørgsel

MED BARNETS PERSPEKTIV

 • Forældre og personaleforedrag 

Om nogen har Astrid Lindgren haft blik for barnets natur. Det legende, kreative, nysgerrige og initiativrige barn. Men også det følsomme barn, der kan opleve  ensomhed, længsel og forladthed. Eksistentielle grundvilkår, som vi alle kan genkende.

Venskaber mellem børn og mellem børn og voksne beskrives med humor og kærlighed. Centralt for oplevelsen af at høre til i et fælleskab.

Kærlighed og medfølelse er to vigtige tilgange til at leve sig ind i barnets perspektiv.

Med udgangspunkt i Astrid Lindgrens enorme forfatterskab, hvor barnets stemme præsenteres, vil dette PowerPoint foredrag forsøge at indkredse disse temaer i hendes umådelige store forfatterskab med udvalgte eksempler.

Hendes forfatterskab får os til at huske, at der dybt i ethvert menneske findes en kim til humanisme, kærlighed, medfølelse, medmenneskelighed. Vi får vækket empatien.

Når vi læser Astrid Lindgrens eventyr og historier for vores børn formidles dette nærmest umærkeligt - men berører dybt.

Man kunne kalde det hjertes stemme.

Send forespørgsel

DANNELSE, LEG OG LÆRING

Vi har brug for institutioner, som kan befordre børns livskundskab. Udviklingssteder, hvor børnene kan undersøge, eksperimentere, samarbejde, udfolde og fordybe sig i alle områder af livet - og i det at være menneske.

I barnets første år og frem til skolealderen er den ubevidste læring den overvejende læringsform. Her dannes fundamentet for al senere læring. Man kan sige at barnet er i lære som menneske.

Legen spiller en central rolle for barnets personlighedsdannelse, hvor rollelegen ses som et fantastisk rum for tilegnelse af tavs viden.

Endvidere har barnets tidlige tilknytningserfaringer og øvrige relationserfaringer afgørende betydning for barnets oplevelse af sig selv og andre, samt for dets evne til at indgå i relationer senere i livet.

Der er en særlig- nærmest umærkelig, men væsentlig forbindelse mellem empatisk kontakt fra omgivelserne og et menneskes læring

Udbydes både som personalekursus og foredrag.

Send forespørgsel

SUPERVISION - PERSONALETRÆNING

En fast supervisionspraksis kan bidrage til at vedligeholde den faglige og personlige kompetence, øge det kollegiale nærvær og indlevelse, samt bidrage til en kærlig ånd på arbejdspladsen

Ressourceorienteret supervision og sparring

 • Individuel supervision, coaching og sparring

 • Medarbejdergrupper. Medarbejdere fra flere institutioner

 • Supervision af netværksgrupper

 • Kollegial supervision. Kursus/workshop

 

Der superviseres omkring et tema, en problemstilling, et fagpersonligt dilemma eller andet, som forhindrer arbejdsglæden og ressourcerne i at komme til udtryk.

Jeg lægger vægt på at

 • alt foregår i et ordentligt og udviklende klima

 • støtte til at se nye muligheder og perspektiver

 • støtte empatisk kommunikation og ressourcer

 • øge opmærksomheden på de ressourcer, der er tilstede

 • at guide med respektfuld nænsomhed

 •  

Min supervisionsform er ofte kreativ og legende med opmærksomhed på den enkeltes ressourcer. Samtalen er den åbne og udforskende med bevidst dialog, spejling og feedback. Endvidere kan indgå visualisering og andre kreative tilgange, der kan give adgang til de ubevidste ressourcer.

Send forespørgsel

LEDERSPARRING - LEDERSUPERVISION

Supervision i ledernetværksgrupper

 • Områdeledelse/klyngeledelse supervision og sparring

 • Medarbejdergrupper. Medarbejdere fra flere institutioner

 • Supervision af netværksgrupper

Ledertræning
Jeg tilbyder at træne ledere, afdelingsledere og souschefer i supervision, coaching og anerkendende sparring. Samt i medarbejdersamtaler og den følsomme samtale f.eks. i

fælles udforskning, opmærksomhed, indføling og respekt
en legende og kreativ tilgang til den enkeltes ressourcer
den åbne og udforskende samtale
gensidig dialog
visualisering
kommunikationshjælp og spejling m.m.

 

Jeg lægger vægt på at:

alt foregår i et ordentligt og udviklende klima
støtte til at se nye muligheder og perspektiver
Min terapeutiske kompetence hviler endvidere på min intuitive indlevelse.
At se ressourcer i den enkelte samt at guide med respektfuld nænsomhed

Send forespørgsel

FORDYBELSESGRUPPER FOR LEDERE

 • Skab balance i ledelsesarbejdet

 • Udbydes til lokale ledernetværk 

Ressourceorienteret udviklings- og træningsgrupper for ledere, afdelingsledere og souschefer i pædagogiske institutioner. Gerne ledelsesteam.

Styrk det indre lederskab. Dette er stedet, hvor du kan arbejde med essentielle temaer i ledelse, og hvordan disse påvirker dig personligt Det indre lederskab styrkes gennem opmærksomhed på de områder, hvor der er ubalance i dit arbejdsliv i forhold til dig selv og andre og derved skabe balance mellem indre og ydre oplevelser. Gruppen danner rammen omkring oplevelsesorienterede processer, øvelser, sparring og teoretiske input.

For at fremme de kreative ressourcer i det ubevidste, arbejder vi med drømme, billedudtryk, visualisering og fantasirejser. Meditative øvelser og selvfordybelse som veje til selvindsigt, psykisk sundhed og optimering af personlig ledelseskompetence. Supervision og terapeutisk feedback. Altid i et ledelsesfagligt perspektiv.

Personlig udvikling og indre lederskab vil især hvile på:
Arbejde med drømme, øvelser og kreative udtryksformer
Kontakt til indre visdom og intuition gennem meditation og selvfordybelse
Opmærksomhedstræning og kropssansning. Mindfulness og øvelser til minimering af stress
Træning i at genkende og identificere dine følelser i udfordrende ledelsessituationer.

Send forespørgsel

HJERTE OG VISDOM I PÆDAGOGISK ARBEJDE

 • Personalekursus 
 • Bevidst pædagogik

Pædagogik, pædagogiske trends.

Her og nu. Hvor bærer det hen?
At forstå sig selv i det pædagogiske spændingsfelt med ydre krav og forventninger og pædagogiske intentioner om at være anerkendende og nærværende i alle relationer.

 

Filosofisk og oplevelsesorienteret kursus hvor to overordnede erkendelsesmåder til temaet veksler kurset igennem.

 • Filosofiske og metaforiske bud på pædagogikken af i dag.

 • Meditation, mindfulness og visualiseringsøvelser til skærpelse af opmærksomhed og nærværskompetence.

Lianne er en fantastisk inspirerende underviser, som evner at få alle menneskelige kompetencer i spil hos sine kursister. Hun får det bedste frem i alle og udviser samtidig stor tålmodighed og god indsigt i det, der kan være svært at udvikle for den enkelte. Jeg kan varmt anbefale Lianne. "
Jette Bælum, Børne- og ungdomskonsulent Høje-Taastrup kommune
-->