KIRSTEN BIRK LASSEN

Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Kirsten Birk Lassen stiller skarpt på, hvordan vi lykkes med børn i dagtilbud. Særligt når det gælder samarbejdet mellem forældre og dagtilbud. Der er så meget energi og lyst i forældregruppen til at gøre en forskel i børnenes liv, men hvordan får vi aktiveret den og gjort forældre medskabende af livet i dagtilbuddet?

Kirsten Birk Lassen kender dagtilbudslivet fra mange forskellige vinkler og bruger dem alle til at oversætte og forstå, hvad der møder forældrene når de møder dagtilbuddet. Kirsten har igennem en årrække undervist og udviklet forældrebestyrelser i dagtilbud, sparret og trænet dagtilbudsledere til at udvikle forældresamarbejdet og faciliteret personalegrupper i at rammesætte et kompetent og fagligt samarbejde med forældrene. Derudover har hun som tidligere forvaltningschef, et bredt kendskab til dén kommunale opgave det er, at drive dagtilbud samt dén styringstænkning der ligger bag de valg og den kommunikation der sendes ud og i sidste ende rammer forældrene.

Mange forældre vil gerne være en større del af deres børns dagtilbudsliv de ved bare ikke rigtig hvordan. Og mange dagtilbud vil gerne have forældrene tættere på de ved bare ikke rigtig hvordan. Erkendelsen af dette uforløste paradoks gjorde, at Kirsten Birk Olsen i 2016 stiftede den socialøkonomiske virksomhed Følgeskabet, som arbejder med forældreinvolvering i dagtilbud. Derfra støtter hun til hverdag forældre, medarbejdere, ledere, bestyrelser og forvaltninger i at lykkes bedre med alle børn.

De foredrag som Kirsten holder, kan både være en del af en større konference, inddrages som oplæg til et inspirationsmøde, bruges som en peptalk der taler energien i samarbejdet frem eller bruges som et konkret indspark til en videre proces.   

Kirsten Birk Lassen er uddannet cand.scient.pol fra statskundskab på Københavns Universitet i 2002. Kirsten er forælder til to børn og har selv været modtager af at skulle praktisere forældresamarbejde med dagtilbud og skole. Kirsten har siddet i institutionsbestyrelse, oprettet støtteforening i dagtilbuddet, siddet i skolebestyrelse og haft dialog med mange forskellige typer forældre til mange forskellige typer børn.

Foredrag

Send forespørgsel

SKULDRENE NED OG BENENE OP

Den bedste forældreposition for et godt samarbejde

Det enkelte barns forældre er i gennemsnit i dagtilbuddet ca. 2 2½ time om ugen. Den samlede forældregruppe er typisk tilstede i dagtilbuddet mellem kl. 7 9 og mellem kl. 15 17. Forældrene er en meget synlig gruppe i dagtilbuddet og har en stor betydning for børnene. Selvfølgelig for eget barn, men også for barnets venner og resten af børnegruppen. Fordi børnene kigger på hvad de voksne gør. Spejler det og gør det samme. De kigger på hvem de er og hvordan de er sammen med andre. 

Ved blot at fokusere på den tid som forældrene allerede er i dagtilbuddet, hvordan kan man så få et kompetent samarbejde? Et samarbejde hvor forældrene kan være aktivt deltagende med det de er gode til at være betydningsfulde rollemodeller for eget barn og de andre børn. Et samarbejde hvor de forstår den faglige ramme og kan understøtte det faglige arbejde uden at skulle forestille at være små pædagoger. Et samarbejde med en tydelig ramme som forældrene kan være autentiske i så man undgår at blive usikker og føle sig til besvær.    

Vi sætter fokus på hvad børnene ser, når de hver dag kigger med på samarbejdet mellem forældre og personale. Og vi sætter fokus på hvilken afgørende betydning det har for deres trivsel, læring, dannelse og udvikling. 

Målgruppe: forældre, medarbejdere og pædagogisk leder 

Send forespørgsel

SAMSKABELSE MÅ SKE FRA ET FÆLLES STÅSTED

Der bliver talt rigtig meget om forældres roller i og omkring daginstitutionen. Om at tage del i barnets læring. Om hjemmelæringsmiljøer og differentieret forældresamarbejde. Der er mange ambitioner på forældrenes vegne. Men kommer vi i et ligeværdigt samarbejde til at tale hen over hovederne på dem det handler om?

Det kan være svært, for selv den mest ressourcestærke forælder, at være en kompetent samarbejdspartner.

  • Når den introduktion de møder dagtilbudssektoren med, er en digital pladsanvisning hvor de kan skrive deres barn op til pasning
  • Når samarbejdet er omgærdet af mangel på tid, hvor personalet ikke vil forstyrre den travle børnefamilie og forældrene ikke vil forstyrre det travle personale
  • Når forældrene bliver spurgt til deres tilfredshed, men ikke får øje på deres egen afgørende medskabende rolle
  • Når forældrene i læringsmiljøet skal være sensitive og responsive overfor barnets signaler, men ikke skal lytte til den gråd og den modvilje som barnet muligvis giver udtryk for ved afleveringen.

Samarbejdet kan med fordel tage sin begyndelse, ved at se på om forældre og personale har et fælles afsæt for at forstå, hvornår samarbejdet lykkes og med hvad?

Vi sætter fokus på at få skabt et fælles vidensniveau omkring det som gavner og udvikler børnene. Vi folder ud, hvad dagtilbuddet er for et fællesskab, hvad et stærkt læringsmiljø rummer, hvordan alle voksne er rollemodeller og dermed medskabende.  

Målgruppe: Forvaltning, ledere, forældrebestyrelse og pædagoger

Send forespørgsel

DAGTILBUDDET - CIVILSAMFUNDETS RUGEKASSE

Dagtilbudssektoren koster årligt omkring 25 mia. kroner. Om vi får nok for pengene, afhænger af øjnene der ser.

Er de ca. 25. mia. kr. en løn- og driftsramme, som vi får optimal udnyttelse ud af når vi sikrer lavt sygefravær, lav personaleomsætning, robuste institutionsenheder og stordriftsfordele?

Er de ca. 25. mia. kr. en investering i et lokalsamfund og i dets lokale børneliv som rigtig mange borgere har en aktive rolle og en stor interesse i. Hvilke potentialer ligger der i dagtilbuddet, som den institutionsform den er og med den solide forankring den har i dagens velfærdssamfund?

Spørgsmålet er ikke et enten/eller. Det er et både/og. Hvor vi sikrer en stærk drift OG hvor vi holder fokus på hvor mange potentialer der er at trække frem, når vi taler om dagtilbuddet. 

Dagtilbuddet er:

  • Det sted der samler flest forskellige mennesker på tværs af kulturelle, etniske, fagmæssige og socioøkonomiske skel, idet 90 % af alle børn i vuggestuealderen og 98 % af alle børn i børnehavealderen går i daginstitution
  • Det er det sted hvor danske børn opholder sig størstedelen af deres vågne tid fra de er 0 5/6 år
  • Det sker lokalt med ca. 4000 daginstitutioner fordelt over hele landet, hvor der er lokaldemokratisk mulighed for indflydelse og aktiv deltagelse
  • Det er det tidspunkt i barnets liv, som har størst og mest afgørende betydning på dets videre færden gennem livet 
  • Det er den velfærdsinstitution hvor de pårørende (primært forældrene) kommer allermest flere gange om dagen. Gennemsnitligt er en forælder i daginstitutionen ca. 2,5 timer om ugen. Og i den tid, de er der, spejler børnene det forældrene gør, og gør det samme 

Vi kaster lys over dagtilbuddet og på hvilken betydning dagtilbuddet har i det skær. 

Målgruppe: politikere, forvaltning og institutionsledere 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev