CHARLOTTE BRØNSTED

Konsulent, underviser og pædagogisk supervisor

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Charlotte Brønsteds faglige engagement er rettet mod børnelivet i institutioner, og hvordan man pædagogisk støtter og udfordrer det. Centrale temaer er børnefællesskaber, nærværende samspil mellem voksne og børn og børn, som kommer i klemme i det sociale liv med andre. Charlotte er en dygtig formidler, som kobler teoretiske perspektiver tæt til praksis gennem eksempler, som både kan inspirere, engagere og provokere.

Charlotte Brønsted har alsidig erfaring med at udvikle pædagogisk praksis i samarbejde med praktikerne selv, gennem teoretisk inspiration og superviserende vejledning af medarbejdere og ledere i enkeltstående oplæg, temadage og korte eller længerevarende udviklingsforløb.

Charlotte Brønsted er uddannet sociolog og proceskonsulent. Charlottes erfaring kommer af mange års undervisning på pædagoguddannelsen og på pædagogiske diplomuddannelser. Derudover har Charlotte været projektkonsulent i NVIE, Videncenter for Inklusion og Eksklusion, og har i det regi igangsat og fulgt inklusionudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet i mere end 15 år. I dag har Charlotte sin egen virksomhed, Praksisudvikling.dk, og er derudover med i Inklusionsakademiet. Hun arbejder nu med pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet og i det social- og specialpædagogiske felt.


 

Foredrag

Send forespørgsel

EVALUERINGSKULTUR

I den styrkede læreplan tales der om, at daginstitutioner skal udvikle en evalueringskultur, og at evalueringer skal være systematiske. Det kunne fx betyde at

  • evalueringer skal forbindes med jeres mål (som alternativ til fælles drøftelse af, hvordan man synes det gik)

  • evalueringer skal forbindes med faglige intentioner (de faglige begrundelser for, hvad I gerne vil opnå)

  • evalueringer skal forholde sig til såvel planlagte forløb, pædagogiske rutiner, børns selvorganiserede leg og stunder, der forbinder alle disse slags situationer med hinanden

Det giver mulighed for drøftelser, der går tæt på den faktiske praksis, konkrete dilemmaer og jeres pædagogiske grundlag. Når dét sker bliver evaluering af praksis en meningsfuld bestræbelse med mulighed for at opdage styrker og udfordringer i egen praksis. Få inspiration til bærende principper for en evalueringskultur.

Send forespørgsel

LÆRINGSMILJØER

Den styrkede læreplan i dagtilbud har fokus på at sætte børns engagementer i centrum for læring og dannelse. Det må give et pædagogisk fokus på, hvordan pædagoger både følger og udfordrer børn   med afsæt i dét børnene er optagede af.  Det stiller fordringer til pædagogers interaktion og dialoger med børn ligesom organisering og ledelse af fællesskaber dagen igennem bliver afgørende for, hvor varieret og differentieret læringsmiljøer kan blive. Bliv inspireret til principper for udvikling af det et alsidigt, støttende og udfordrende læringsmiljø.

Send forespørgsel

UDVIKLENDE SAMSPIL MED ALLE BØRN - IDEAL ELLER PRAKSIS?

Hvilken kvalitet, ønsker vi, skal gælde for samspillet mellem voksne og børn? Forskning peger på, at det er afgørende for barnets muligheder for deltagelse og læring, at det bliver mødt med åbenhed i den voksnes attitude og kommunikation. Det hører også med til de pædagogiske værdier at møde barnet, hvor det er. Samtidig ved vi, at for nogle børn er det langt fra dét, som præger deres dag i institutionen, fordi de ofte bliver mødt med fx irettesættelser, afvisninger eller bliver overset. Der bliver kommunikeret på måder, som kan være stik modsat de gode intentioner om noget andet. Hvordan arbejder man i fællesskab på at få en forandring til at ske til gavn for såvel børn som medarbejdere?

Send forespørgsel

LEG KAN BÅDE STØTTES, INSPIRERES OG UDFORDRES - EN NY ROLLE FOR PÆDAGOGER?

Alle børn har brug for fællesskaber og leg. I leg møder børn hinanden i jævnbyrdige positioner, og børn kan lære hinanden noget, som voksne ikke kan, fordi de indgår i ligeværdige relationer til hinanden. Leg bliver til rolleleg, hvor børn kan lagre og eksperimentere med livsudfoldelse, som det ser ud i børnehøjde. Rolleleg udvikler barnets evne til at tænke abstrakt, som er en forudsætning for at klare sig godt i et senere skoleliv.

Men leg udvikler sig ikke nødvendigvis af sig selv. At udvikle leg og fællesskaber kræver en pædagogisk indsats, der har blik for såvel inspiration til leg, udvikling af legens tema og roller samt fællesskabets dynamik og positioner.

Send forespørgsel

GODT KOLLEGASKAB - SAGLIGT SAMARBEJDE OG FAGLIG KOMMUNIKATION

God praksis kræver fokus på opgaven (børn og deres forældre) på en faglig og saglig måde. Det betyder, at kolleger kommunikerer om praksis gennem beskrivelse af, hvad børn og forældre gør i udvalgte situationer, mere end gennem 'synsninger' om dem. En kultur for sagligt og fagligt samarbejde bliver til gennem fælles mål og fælles kriterier for utilstrækkelig og god praksis, som også giver et fælles sprog om praksis. Det er en proces, der tager tid, og mens man udvikler det, lærer man af de drøftelser, man gør undervejs.
Hun var meget praksisnær i sit oplæg og præsterede stor viden på området. Hun var dygtig til at gribe de refleksioner/input der kom fra os undervejs og give det tilpas plads i sit ellers pakkede program."
Assens Kommune - Børnehusene Aarup
-->