Astrid Gøssel blev født i 1891 og døde i 1975. Hun var uddannet pianist og musikpædagog og arbejdede gennem mange år som bevægelsespædagog.

Gøssel - hvad er det?

 • en bevægelsesform
 • en arbejdsmetode
 • en skole
 • en forening

Astrid Gøssel og hendes tanker.

Astrid Gøssel blev født i 1891 og døde i 1975. Hun var uddannet pianist og musikpædagog og arbejdede gennem mange år som bevægelsespædagog.
Gennem sit arbejde med børn blev hun opmærksom på børnenes egne kropslige og musikalske udtryk, som de viser sig gennem deres legende eksperimenter med både krop, rytme og stemme. Hendes grundsyn var baseret på opfattelsen af det hele menneske, hvorfor hun ikke så på kroppen isoleret, men som en del af helheden.
 
Astrid Gøssel underviste i en årrække på en lilleskole og et børnehaveseminarium, hvor også komponisten Bernhard Christensen var lærer. De var begge meget optaget af jazzmusikken. De oplevede, hvorledes det kropslige, rytmiske, dynamiske og improviserende harmonerede med og understøttede børnene i deres kropslige og musikalske udtryk.
 
De indledte et samarbejde omkring børn, musik og bevægelse. Ud af dette samarbejde opstod en arbejdsmetode, som blev et alternativ til den hidtidige klassiske, stive og formalistiske tradition. Arbejdsmetodens mål var og er stadig at give næring til børnenes lyst og evne til skabende kropslig og musikalsk udfoldelse, at styrke deres selvtillid og give erfaringer i samarbejde. Det enkelte barn skulle være i centrum, altid i et kærligt og understøttende miljø, hvor også fællesskabet var væsentligt. Arbejdsmetoden havde sine rødder i reformpædagogikken, som udsprang af en antiautoritær holdning til opdragelse og dermed stod i skærende kontrast til datidens meget autoritære opdragelsesmetoder.

Astrid Gøssel beskæftigede sig også med gymnastik for voksne. Hendes arbejdsmåde og øvelser er præget af, at hun var meget inspireret af andre kulturers bevægelsesvaner. Hun fandt, at disse ofte var bedre udviklede og mere hensigtsmæssige for kroppen end i vores kultur. Gøsselgymnastik er ikke et gymnastiksystem, men en pædagogisk arbejdsmetode.

Astrid Gøssels elever

Bernhard Christensen og Astrid Gøssel havde igennem mange år elever som de underviste i deres arbejdsmetode. Af kendte navne kan bl.a. nævnes Lotte Kærså, Grethe Agatz, Lise Ahlmann, Sus Hauch, Nina Foss og Søren Hedegaard som alle i dag virker ved efteruddannelsesinstitutioner og ved udgivelse af bøger, dvd’er og cd’er som er med til at udbrede og videreudvikle Gøssels teorier.

Således har Lotte Kærså engang udtalt:
Børnenes kompetencer er de voksnes ressourcer. Børn på ethvert udviklingstrin er noget i sig selv.  Legen er deres redskab til læring og erkendelse.
Det rytmiske motoriske fundament er grundlag for hele udviklingen.

Gøsselskolen

Kurset administreres af Rytmisk Center, men det er lærerne på Gøsselskolen, der tilrettelægger kurset, planlægger undervisningen, optager kursister og ansætter nye undervisere. Gøsselskolen dækker over et 3 årigt kursusforløb placeret mandag eftermiddag.
Det vil som regel være to lærere til undervisningen af holdet, hvilket vil fremgå af årsplanen, som uddeles ved kursusstart.
Kurset har en fast tilknyttet lærerstab, samt en række ”faglærere”, der alle har deres daglige praksis indenfor området.
Der udstedes et kursusbevis for gennemført kursus ved afslutningen.

Emner

 • Introduktion til Astrid Gøssel og Bernhard Christensen og deres arbejdsmetode.
 • Arbejde med egen bevægelsesmæssig og musikalsk kunnen og udtryk.
 • Gennemgang af motorisk udvikling.
 • Gennemgang af sansemotorisk udvikling.
 • Gennemgang af musikalsk udvikling.
 • Arbejde med metodik for børn fra 0 - 10 år.

Mål

 • At få indsigt i Astrid Gøssel og Bernhard Christensens arbejdsmetoder.
 • At opleve metoden med og gennem egen krop og integrere den i personligheden.
 • At fordybe sig teoretisk og praktisk.
 • At uddybe kendskab til egen krop, oplevelse og udtryk.
 • At tilegne sig musikalske, især rytmiske, færdigheder.

Alt dette som grundlag for arbejdet med børn.

Arbejdsmetode

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Imitation, eksperimenter og improvisation er vigtige elementer.
I Gøsselgymnastik betragtes bevægelse og rytme som en helhed, og kroppen som en helhed. Vi kan tage enkeltelementer ud, arbejde med dem, for atter at lade dem indgå i helheden. Gennem denne arbejdsproces tilføres elementet og dermed helheden en større mangfoldighed.

Yderligere oplysninger om Gøsselskolen hos Rytmisk Center.

Fakta om Gøsselforeningen

Gøsselforeningen blev startet i 1983 af kursister, som havde deltaget i det treårige Gøsselkursus. Foreningens formål er at medvirke til udbredelsen og udviklingen af Gøssselgymnastikken som en bevægelsesform, en pædagogik og en arbejdsmetode samt sikre den fortsatte videreuddannelse.
Alle der vil virke for foreningens formål, kan optages som medlemmer.
Kontingentet koster 175 kr. om året og anvendes til foreningens aktiviteter, som er:

Gøsseltræf

Et årligt Gøsseltræf den anden lørdag i november, som fx. kan indeholde faglig snak, musik og bevægelse.

Weekendkurser

Tre-fire årlige weekendkurser. Emnerne vælges blandt områder, der er relevante for dygtiggørelse og videreudvikling. Som eksempler på kursustitler kan nævnes: ”Kursus i improvisation”, ”Sang, spil og bevægelse” samt ”Drama, stemme, kropssprog, dramatisk sangfortolkning m.m.” Der betales en lav varierende pris for deltagelsen.

Foredrag

To-tre årlige foredrag med emner indenfor børn, pædagogik, bevægelse, musik og udvikling. For medlemmer er det gratis at deltage i foredragene, mens det koster et mindre beløb for ikke-medlemmer.

Gøsselbladet

Udkommer fire gange årligt. Bladet orienterer om kurser, møder og foredrag samt giver mulighed for debat, anmeldelser og artikler, som kan have medlemmernes interesse.

Generalforsamling

I forbindelse med den årlige generalforsamling diskuteres foreningens aktiviteter og fremtidsplaner.

Kontakt

Kontakt, litteraturliste og yderligere oplysninger om Gøsselforeningen, skolen og aktiviteter fås på www.goessel.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev