- et pædagogisk udviklingsarbejde
Delrapport 1

Indledning og projektbeskrivelse
Udviklingsarbejdet Babel begyndte i sommeren 2000 under arbejdstitlen "Det Antropologiske Rum". Målene er stadig de samme, men vi har undervejs fundet det hensigtsmæssigt at justere rækkefølgen. Målene for Babel er:

  • at skabe en flerkulturel institution,
  • at skabe rammerne for et uddannelsesforløb for pædagogisk personale, der arbejder i flerkulturelle daginstitutioner og
  • at skabe et program, der introducerer udenlandske forældre til dansk daginstitutionskultur.
Udviklingsarbejdet er inddelt i fem faser. Denne delrapport evaluerer de første to faser og perspektiverer i forhold til de tre sidste:

  1. Diskussionsfase og målafklaring (efteråret 2000).
  2. Afklaringsfase (vinteren 2000-2001).
  3. Etablering af følgegruppe
  4. Etablering af flerkulturel institution.
  5. Opbygning af uddannelsesprogram

Den første fase foregik ved regelmæssige møder, hvor vi udvekslede synspunkter og diskuterede relevante problemstillinger. Mellem møderne fulgte vi relaterede emner i dagspressen og skrev diskussionsoplæg til møderne.
Da afklaringsfasen lå i den samme periode, som fire af os (Annette, Bjarne, Hiva og Pouran) lavede forsøgs- og udviklingsprojekt som et led i pædagoguddannelsen, var det nærliggende at etablere os som en studiegruppe i forbindelse med dette projekt. Mette blev tilknyttet som vejleder, og vi kunne således fordybe os i afklaringsfasen samtidig med, at vi gennemførte denne del af pædagoguddannelsen.


Vi valgte i denne fase at fokusere på en enkelt gruppe flygtninge/indvandrere, nemlig somaliske flygtningefamilier med børn i alderen 0 – 6 år. Vi valgte at beskæftige os med denne gruppe, fordi der var (og er) en stor opmærksomhed både politisk og i medierne på netop somaliere. Mange somaliere er kommet til Danmark for kort tid siden, og der er også andre forskelle på somaliere og de andre større flygtninge/indvandrergrupper, som har været her længere tid. Aldersgruppen valgte vi, fordi vi forventede, der her vil være en daglig kontakt mellem forældre og institutioner.


Når vi valgte en enkelt flygtninge/indvandrergruppe ud, skyldtes det ønsket om at eksemplifi¬cere den kompetence til at arbejde tværkulturelt, vi forventer at styrke gennem Babel. Det gav os da også indblik i en række problemstillinger, som vi mener kan bruges i mange sammenhænge i det pædagogiske arbejde. Der er blandt andet spørgsmålet om samarbejde mellem institutionen og familien – og det er en problemstilling, som ikke på nogen måde er forbeholdt samarbejdet med somaliske familier.

-->