BETTINA SMED

Forfatter, iværksætter, konsulent og foredragsholder
Bettina har arbejdet i det sociale område i mere end 25 år og har herigennem opbygget sin faglighed. Hun har undervist og udviklet projekter på AOF Daghøjskole, varetaget vejlederindsatsen på AMU Vest- og Sydsjælland, undervist på diverse vejlederuddannelser i CVU- og erhvervsakademiregi.

Som iværksætter opbyggede hun sin egen konsulentvirksomhed med 30 ansatte og afdelinger rundt om på Vestsjælland. Virksomheden forestod beskæftigelsesopgaver, rekruttering og udviklingsforløb i såvel offentlige som private virksomheder. Hun har stået i spidsen for succesfulde turn arounds i forskellige private virksomheder, varetaget en lang række leder- og teamudviklingsforløb, ligesom hun har været konsulent for mange hundrede borgere i beskæftigelsesindsatsen. 

Bettina har gjort det til sit speciale at arbejde med de særligt udfordrede unge, voksne og familier og har bl.a. været med i en række projekter, som havde til formål at opnå større viden om nomadefamilier, senfølger som følge af seksuelle krænkelser i barndommen, potentielle mønsterbrydere og voldsramte kvinder. 

I dag arbejder Bettina som stedfortrædende leder og HR-chef på en Miljøterapeutrisk behandlingsinstition for unge piger mellem 14 og 23 år. Hun er særligt optaget afspændingsfeltet imellem ledelse og socialt udsathed og forestår bl.a ledelsessupervision i distriktspsykiatrien.

Bettina har uddannet mere end 600 mentorer fra bl.a. Statoil, ALS og fra kommuner og organisationer rundt om i landet. Derudover samarbejder hun med professionshøjskolen Metropol, rådgivnings- og konsulentvirksomheden Pædagogisk Retning, Dansk Folkehjælp og en række danske kommuner.

I 2018 sprang Bettina ud som forfatter, idet hun udgav fagbogen Menneske først - noget om at hjælpe mennesker videre, som udkom på Gyldendals forlag i maj måned. Menneske først er skrevet på en måde, så både den, der er helt ny i faget og den, som har mange års praksiserfaring, vil kunne gøre brug af den. Bogen er til alle de, der arbejder som fagpersoner i det sociale område. Den er til socialrådgiveren, pædagogen, psykologen, sundhedsmedarbejderen, jobkonsulenten og mentoren ja, til enhver, der møder andre som en del af sit professionelle arbejde. Men den er også til de, der bidrager i det frivillige arbejde. Og til de, som blot er nabo, eller på anden vis støder på menneskeliv, som man interesserer sig for og involverer sig i.

Bogen er tænkt som et oplæg til debat og med det menes der, at Bettina har beskrevet sin egen praksis, sine egne erfaringer og sine refleksioner over disse, som et bidrag til den samlede indsats i det sociale arbejde. Hun er overbevist om, at man som fagpersoner kan lære meget af hinanden og derved udvikle sig og blive endnu dygtigere, til at kunne indgå konstruktivt og fagligt kompetent, i de processer man naturligt er en del af, når man har med et andet menneske at gøre.

Bettina holder oplæg, foredrag og workshops om emnerne socialt udsathed, socialt arbejde, personlig trivsel og udvikling, mønsterbrud, reflektorisk læring, personaleledelse og mental udvikling. 

Foredrag

Send forespørgsel

Ledelse og menneskelig udvikling - om ledelse af mennesker, som arbejder med mennesker

De bedste ledere besidder en høj grad af selvindsigt og har både vilje og evne til at turde udøve den, citat Bettina Smed.

Bettina inddrager sine mange års praksiserfaring som henholdsvis ejerleder, mellemleder og konsulentfor offentlige og private virksomheder, når hun reflekterer over spørgsmålet: hvad ER egentlig god ledelse?

Hun kommer med stribevis af eksempler på god ledelse og argumenterer for, hvad hun mener er mindre god ledelse. Hendes påstand er, at komplekse problematikker kræver mindre kompleks ledelse. At det giver mening at reducere kompleksiteten i ledelsesopgaven, så problemerne kan blive løst hurtigt og konstruktivt.

Budskabet er, at mennesker gerne vil ses, høres og motiveres og at vi derfor er nødt til, at have fokus på det menneskelige fællesskab og det enkelte menneskes potentiale, drømme, håb, interesser, evner og velbefindende. Det kræver en ledelseskultur, hvor vi udøver ledelse i respekt for den enkelte, frem for at få medarbejderne til at tilpasse sig rigide systemer, procedurer og regler, så det bliver vanskeligt at forløse sit potentiale.

Bettinas drivkraft ligger i samarbejdet med medarbejderne. I at være en god og inspirerende leder for dem og i at kunne finde måder, hvorpå de kan gro og udvikle sig.

Foredraget indeholder:

 • Ledelse i øjenhøjde
 • Tillidsbaseret ledelse fordele og ulemper
 • Situationsbestemt ledelse
 • Når medarbejderne ikke lever op til forventningerne
 • En flad organisationsstruktur er alt så til debat?

Foredraget har en varighed på 2 timer og henvender sig primært til ledere, mellemledere og medarbejdere i det sociale- og sundhedsfaglige område. Der er afsat tid til dialog og erfaringsudveksling.

Send forespørgsel

Livets udfordringer - se det som en løftestang.

Når vi arbejder med mennesker som har ondt i livet, eller som har mistet troen på at kunne lykkes, mødes vi ofte af følelser som afmagt, apati og ligegyldighed. Med det kan det være vanskeligt at skabe motivation hos den anden og dermed også svært at opnå positive resultater. Som fagperson i det sociale område, kan man nemt blive ramt af frustration, når indsatserne ikke synes at virke.

Camilla og Bettina reflekterer over emnet i en åbenhjertig og passioneret diskussion, om værdier og livssyn, livet som grundvilkår, selvindsigt og udsyn, mental sundhed, livsglæde, ansvar for eget liv og meget, meget mere...

Et liv der startede på samfundets bund, med udfordringer så store at de var svære at overkomme og en rygsæk fuld af sjælelige skader og manglende livsmod. Det var virkeligheden for Camilla og Bettina, der er vokset op med vold, overgreb og svigt igennem hele deres barndom og ungdom.

Camilla blev tidligt gift og fik børn. Hun blev medlem af en sekt og fik aldrig rigtig fat på arbejdsmarkedet. Bettina flyttede ud som 15-årig fra børnehjemmet hvor hun var anbragt og har ved hjælp af benhård disciplin en ukuelige jernvilje, forsørget sig selv siden da. Begge kvinder lever i dag et godt, indholdsrigt og bæredygtigt liv, som de har skabt sig på trods, og på helt forskellig vis. Camilla udgav biografien Svært barn har mange navne i 2015 og Bettina udgav fagbogen Menneske først, - om at hjælpe mennesker videre i maj 2018, begge udgivet på forlaget Gyldendal.

Camilla er i dag beskæftiget med film og tv, holder foredrag rundt om i landet og har etableret foreningen InsideOut, hvor hun er fungerende bestyrelsesformand. Hun har desuden arbejdet i beskæftigelsesområdet,hvor hun har specialiseret sig i at hjælpe samfundets mest udsatte grupper.

Bettina har i 13 år været selvstændig erhvervsdrivende med virksomheden Kompetenceporten, som løste opgaver indenfor beskæftigelse, rekruttering og udvikling. Hun underviser og holder foredrag på en lang række uddannelsesinstitutioner, uddanner mentorer og er en del af ledelsen på en Miljøterapeutisk behandlingsinstituition for svært udfordrede piger. Bettina har stor erfaring i arbejdet med sårbare grupper og har i mere end tyve år arbejdet i tæt samarbejde med forskellige kommunale enheder.

Foredraget indeholder:

 • Personlige fortællinger om et udfordrende barne- og ungdomsliv
 • Hjælpestrategier når man arbejder i og med modstand
 • Forstå det bagomliggende ved usympatisk adfærd
 • Skabe refleksion og selvrefleksion
 • Fastholde motivation hos sig selv og andre

Foredraget har en varighed på 2 timer og er relevant for alle, der arbejder med udfordrede og/eller sårbare unge og voksne, som søger ny inspiration til at møde målgruppen med fornyet energi.

Send forespørgsel

Man gjorde et barn fortræd - om at bryde en tung og negativ social arv.

Bettina er vokset op på Lolland, som barn i en socialt udsat familie. En del af opvæksten tilbragte hun på børnehjem, hvor ensomhed, afsavn og seksuelle overgreb, var en fast bestanddel af dagligdagen. Hendes far var kontrollerende, dybt alkoholiseret og meget voldelig. Moderen var psykisk nedbrudt, syg af angst og kunne ikke beskytte børnene.

Bettina fortæller åbenhjertigt og meget usentimentalt om sin opvækst. Om krænkelser, savn og ydmygelser, om angst og lavt selvværd og om hvordan det er, når selvmord synes at være den eneste vej ud af elendigheden. Hun blev forsømt i hjemmet og seksuelt misbrugt af sin egen far. Som anbragt svigtede de, som skulle passe på hende.

Kun 15 år gammel drog hun konsekvensen af dette og tog livet i egne hænder. Det blev vendepunktet i Bettinas liv. Hun flyttede fra børnehjemmet, fortsatte sin uddannelse, samtidig med at hun passede et fuldtidsjob. Hun gjorde rent på en fabrik om natten, for at kunne forsørge sig selv.

Bettina lever i dag et godt liv med familie, netværk og fast arbejde. Hun har skrevet bogen MENNESKE FØRST, der udkom fra Gyldendals forlag i maj 2018.

Foredraget indeholder:

 • Hvordan er det at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug, psykisk- og fysisk vold og seksuelt misbrug?
 • Hvilke strategier brugte Bettina som barn for at passe ind i mængden?
 • Hvad er konsekvenser ved at vokse op i en udsat familie?
 • Arbejdet med senfølgerne efter en opvækst som Bettinas
 • Vendepunktet og vejen til et bedre liv
 • Hvordan hjælper vi bedst børnene og deres familier?

Foredraget har en varighed på 2 timer og henvender sig til alle der interesserer sig for det sociale område.

Send forespørgsel

Menneske først

Om hvordan man bedst hjælper mennesker videre fra fastlåste situationer i deres liv, hvad enten det drejer sig om jobsituationen, den sociale spændetrøje eller selvværdet, der agerer bremseklods.

Bettinas drivkraft ligger i arbejdet med de mennesker, der søger hendes og kollegernes hjælp. At finde måder, hvorpå de kan gro og udvikle sig på. Hun stiller ikke spørgsmålet, om det kan lade sig gøre, men hvordan det lader sig gøre.

Bettina giver sine refleksioner og råd videre gennem illustrative cases og forløbsbetragtninger, og hun lukker læseren ind i sit menneskelige maskinrum, hvor hun gør sig overvejelser om bl.a. rammer, forberedelser, indstilling og retorik. Hvad gør man for eksempel, når den, man skal hjælpe er afvisende eller nærmest voldelig, eller personen er præget af et helt liv i modgang og derfor ikke kan se sig selv udfylde en plads i samfundet?

 

Gyldendal skriver: Bogen er en livsklog beretning om at sætte mennesket først og derigennem hjælpe det til forandringMENNESKE FØRST udkom fra Gyldendals forlag i maj 2018.

Foredraget indeholder:

 • Hvordan forbereder man sig bedst muligt til mødet med en udfordret familie?
 • Hvilke strategier kan med fordel bruges, når man mødes af ekstrem modstand?
 • Hvordan oparbejdes en bæredygtig relation?
 • Hvad kan man gøre for at holde sig selv motiveret og positivt engageret?
 • Hvad er konsekvensen af et bristet samarbejde?
 • Hvorfor har det udsatte menneske så ofte en usympatisk adfærd?

Foredraget har en varighed af 2 timer og kan individuelt tilrettelægges - der er afsat tid til spørgsmål og dialog.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev