JACOB FOLKE RASMUSSEN

Underviser, konsulent, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Jacob Folke Rasmussen giver i sine foredrag og kurser nye perspektiver på pædagogiske problemstillinger. Med udgangspunkt i sin egen brede erfaring tilbyder han oplæg indenfor en lang række pædagogiske emner.

Jacobs formidling trækker på en stor praksiserfaring omkring håndtering af pædagogiske problemstillinger i samarbejde med børn, familier og fagpersoner. I hele sit professionelle liv har Jacob beskæftiget sig intensivt med fortællingers betydning for børn og voksnes udviklingsmuligheder via studier og medudvikling af narrativ teori og metode.

Jacob har desuden mere end 10 års erfaring som leder, og han inddrager derfor også ofte de organisatoriske perspektiver i sine oplæg.

I sin nuværende hverdag arbejder Jacob som selvstændig underviser, supervisor og konsulent via sit firma Narrativt Selskab. Jacob er desuden medforfatter til flere bøger om narrativ praksis.

Jacob tilbyder også hele kursusdage, der tager udgangpsunkt i samme emner, som hans foredrag.

Jacob Folke Rasmussen har skrevet artiklen En nej-hat i børnestørrelse

Foredrag

Send forespørgsel

AT ARBEJDE MED BØRNEGRUPPEN I ET HELHEDSPERSPEKTIV

Når der er vanskeligheder i en børnegruppe, bliver både fagpersoner og forældregruppen ofte fristet til at søge forklaringen i enkelte børn. ”Begyndte det ikke efter, at Frederik startede op?”, spørger nogen måske hinanden. Andre bliver ramt af tanker som ”hvis bare ikke Jesper var i gruppen…”.

Foredraget præsenterer en række idéer til, hvordan man kan arbejde med børnegruppen i et helhedsperspektiv, hvor både personalegruppen, forældregruppen og den samlede børnegruppe medtænkes som bidragyderne til trivslen. Undervejs præsenteres deltagerne for en trivselsanalyse-model, der kan kortlægge vanskelighederne og samtidig hjælpe fagpersonerne på sporet af handlemuligheder, der retter sig mod forbedring af trygheden og trivslen i den samlede børnegruppe.
Send forespørgsel

BLIV BEDRE VENNER MED DIT SKRIFTLIGE ARBEJDE

Mange pædagoger oplever det skriftlige arbejde som en særlig krævende del af deres arbejde. Det at skulle beskrive andre kan være et til tider ensomt felt, som det ikke er så let at navigere i. Hvordan får jeg valgt det rigtige ud? Kan jeg formulere mig professionelt nok? Hvordan får jeg skrevet tingene, så mit budskab kan give mening for både børn, forældre og andre fagpersoner? Dette er spørgsmål mange stiller sig selv. Samtidig er det et faktum, at vi mødes med store forventninger om, at vores arbejde skal kunne dokumenteres og sættes på skrift. Som pædagog bliver det derfor stadig vigtigere at kunne formidle de tanker, observationer og vurderinger, der udspringer af éns praksis.

Med udgangspunkt i illustrative eksempler præsenterer foredraget deltagerne for en række teoretiske idéer og praktiske redskaber, der åbner op for nye handlemuligheder i forhold til skriftlig formidling af pædagogisk praksis.
Send forespørgsel

BØRN BLIVER DET, VI SIGER OM DEM

Foredraget giver et både sagligt og humoristisk indblik i, hvordan vores hverdagsfortællinger om børn bliver skabt. Det kaster også lys på, hvilken betydning disse fortællinger har for børnene selvopfattelse og handlemuligheder. I dagligdagen karakteriserer vi ofte børn via en række faste sproglige vendinger som for eksempel han er lidt af en vildbasse, eller hun er altid så pligtopfyldende. Problemet ved dette er, at sproget forfører os. Hvis vi voksne først én gang er blevet tunet ind på, at sådan ér barnet, har vi en tendens til at bide mærke i flere episoder af samme skuffe, som bekræfter det tema, vi har slået an.

En vigtig pointe i foredraget er, at alle børn har mange forskellige typer fortællinger, der potentielt vil kunne fortælles om dem. Børnene er imidlertid ikke selv herrer over, hvilke af disse fortællinger der kommer til at dominere, idet de fleste historier pr. definition fortælles af andre. Derfor er det vigtigt, at både fagpersoner og forældre omkring en børnegruppe har en viden om vores hverdagsfortællingers effekter og virkemidler. Vi har nemlig stor indflydelse på børnenes handle- og udviklingsmuligheder alene i kraft af, hvilke fortællinger vi fokuserer på og videreformidler.

Send forespørgsel

DE 10 PÆDAGOGISKE PEJLEMÆRKER

I foredraget præsenteres 10 faldgruber omkring samarbejde og relationer, som alle, der arbejder med mennesker, har prøvet at blive fanget i. Samtidig præsenteres 10 pædagogiske pejlemærker, der kan hjælpe os til at komme på sporet igen, når vi bliver ramt på vores egne følelser eller ramt af følelser af afmagt og fastlåshed.

De 10 pædagogiske pejlemærker er ikke en færdigstrikket opskrift, der påstår at kunne fortælle, hvordan vi skal handle i de situationer, der opstår i vores arbejdsliv. Men de afstikker en kurs for, hvilke handlinger og hvilken sprogbrug vi kan forsøge at navigere i retning af, hvis vi vil skabe nye handlemuligheder ud fra det, som er vigtig for os selv og for de mennesker, som vi samarbejder med.
Send forespørgsel

DET MAN SIGER, BLIR' DE ANDRE

Et både sagligt og humoristisk foredrag om sprogets og vores hverdagsfortællingers betydning for vores samarbejde internt i personalegruppen og i forhold til forældregruppen. Foredraget giver et tankevækkende indblik i, hvordan vores hverdagsfortællinger påvirker os mere, end vi tror. De formuleringer, vi benytter, har stor betydning for, hvordan vi selv og andre opfatter situationen. Det betyder, at vi ved at ændre på de ord, vi benytter, og de fortællinger, vi fokuserer på, kan ændre på fastlåste problemstillinger og skabe nye handlemuligheder.

Via foredraget får deltagerne en viden med sig om fortællingers virkemidler og effekter, som efterfølgende vil kunne omsættes i samarbejdet både kollegialt og i forhold til forældregruppen.
Send forespørgsel

FRA DIAGNOSEBARN - TIL ET BARN MED EN DIAGNOSE

Der er de senere år sket en stor stigning i antallet af børn, der får en diagnose. De forskellige diagnoser gives som udgangspunkt for at præcisere, hvad børnene har brug for hjælp til. Desværre kan diagnosen samtidig have den bivirkning, at den kommer til at fungere som en selvopfyldende profeti. Dette forstået på den måde, at diagnosen kan få de professionelle, forældrene og måske også barnet selv til at tænke, at diagnosen beskriver alt, hvad barnet er. På den måde kan diagnosen komme til at sætte en begrænsning for vores idéer om, hvad det vil være muligt for barnet at udvikle sig til.

Foredraget belyser en række af de faldgruber, der kan være forbundet med i for høj grad at lade diagnosen definere hele barnets identitet og alle dets fremtidsmuligheder. Samtidig komme vi også omkring, hvordan man som fagperson og forældre kan inddrage diagnosen i det pædagogisk arbejde på mere konstruktive måder, hvor vi både har øje for vanskelighederne og for alt det andet, barnet også er.

Send forespørgsel

I INKLUSIONENS TJENESTE

Der er for tiden fokus på, at så mange børn som muligt skal kunne inkluderes i de almene institutioner. At det er godt for børn i vanskeligheder, ikke at skulle skifte miljø eller føle sig ekskluderet, er de fleste da også enige om. Men hvordan kan man som pædagog agere i sine bestræbelser på, at også disse børn kan rummes i gruppen og institutionen?

Foredraget henvender sig til institutioner, som ønsker at udvikle samværsformer i børnegruppen, samarbejdsformer i personalegruppen og dialoger i forhold til forældregruppen, der øger sandsynligheden for, at børn i udsatte positioner kan forblive i institutionen, uden at det går ud over deres egen eller de andre børns trivsel og udvikling.
Send forespørgsel

LÆR AT BYDE PROBLEMERNE VELKOMMEN

Nye perspektiver på konflikt- og problemhåndtering.

Det har i lang tid været god pædagogisk kutyme at være anerkendende og sætte fokus på det positive frem for at lede efter fejl og mangler. Dette er der da heller ikke noget galt i. Men mange pædagoger giver udtryk for, at de i deres hverdag samtidig kan have brug for kvalificerede redskaber og handlemuligheder i forhold til at håndtere den del af deres opgaver, der handler om at løse konflikter, stoppe uhensigtsmæssig adfærd og tale om det, der er problematisk.

Dette foredrag vover pelsen og tillader sig at genintroducere en opmærksomhed på problemerne. Ikke som en tilbagevenden til en gammeldags autoritær pædagogik, men ud fra en idé om, at der som en del af enhver konflikt og bag ethvert problem gemmer sig et væld af information og muligheder, som vi går glip af, hvis vi kun taler om det positive. En grundtanke er, at noget kun bliver problematisk, hvis det samtidig er vigtigt for os.

Problemer bliver derved en vigtig kilde til viden om, hvad den enkelte sætter pris på og værner om. Så hvordan kan vi både stoppe uacceptable handlinger, og samtidig bevare et blik for de værdier, der er kommet i klemme under problemet?

Det er sjældent, at jeg er til foredrag, hvor teori og praksis kombineres så fint og direkte brugbart. Tak for mange fine guldkorn, som jeg fremover vil bruge i relation til mine egne børn, i samarbejdet med kollegaer, i mødet med folk i Brugsen og mange andre steder."
Kathrine Lundsgaard, forældre i børnehaven Søholmen, Jystrup
De fremmødte kunne høre et veloplagt foredrag om narrativ pædagogik. Jacob Folke Rasmussen er efter min mening fantastisk til at bringe et pædagogisk begreb til live, så man kan se for sig, hvordan det kan arbejdes med. Det faglige indlæg var funderet i stor viden og en bred praksis."
Steen Jakobsen, Skoleleder, Høve Friskole
Jeg har været på mange kurser i mit arbejdsliv, men dette har i særklasse sat tanker i gang og berørt mig på flere planer. Jeg har glædet mig hver gang, vi skulle mødes og er hver gang gået hjem med ny energi. Jeg er imponeret over den måde, hvorpå du virkeliggør teorien. Det er ikke postulater - du gør det, du siger."
Mette Kristensen, Tale- hørekonsulent, Sorø Kommune
Tusind tak fra alle os til dig - vi blev meget inspireret af denne lørdag sammen med dig. Der er kurser, man ikke skulle have deltaget i, og så er der dem, der efterlader spor, som er vanskelige at komme udenom - dit kursus er sådan et."
Lisbeth Frederiksen, Skoleleder, Vallekilde-Hørve Friskole
Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger - vi var alle glade for dine faglige input og din meget nærværende måde at undervise på."
Dimitra Lundsgaard, leder af bofællesskabet Solskin
Tak for et meget inspirerende oplæg om det narrative. Der er mange positive tilkendegivelser fra vores forældregruppe – du har sat nogle tanker i gang."
Helene Bähr, afdelingsleder, Frederiksberg Skole
Tak for sidst - det var et rigtig godt oplæg! Jeg har kun hørt positiv respons, og folk vil gerne have mere. Meldingen fra mine kollegaer er, at du er en rigtig god oplægsholder - meget behagelig og rar, og god til at få sat nogle tanker i gang."
Gitte Bække, Pædagog, ACV Slagelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev